Skötselråd vid klimatanpassning

24 mars 2020 För att kunna ge skötselråd inför det framtida klimatets effekter på skogen måste man föreställa sig framtiden – genom prognoser, önskebilder eller scenarier.

Skötselråd vid klimatanpassning

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Kortsiktigt kan prognoser ge en bild av hur man tror att den kommer att se ut. Man utgår då från sannolikheter. Väderleksprognoser är ett exempel. Man kan också ha en önskebild av framtiden och försöka ta sig dit på olika sätt, vilket är vanligt inom politik.

Ett tredje sätt är scenarier: Hur blir framtiden utifrån olika antaganden? Hur blir det om halterna av växthusgaser, som påverkar jordens medeltemperatur, ligger på olika tänkta nivåer?

Klimatscenarier av detta slag används inom stora delar av svensk skogsforskning och ligger till grund för bland annat Skogsstyrelsens råd (se nedan). De formuleras av FN:s klimatpanel IPCC och de olika scenarierna har namn efter hur man tänker sig att växthuseffekten förstärks i olika hög grad i framtiden. Man gör antaganden om växthusgasutsläpp, markanvändning och luftföroreningar.
Dessa antaganden bygger i sin tur på tänkbar befolkningsutveckling i världen, energianvändning och ekonomisk tillväxt med mera.

Enligt Skogsstyrelsens, SMHI:s och IPPC:s samtliga scenarier kan vi räkna med temperaturhöjningar. År 2018 låg utsläppen någonstans mellan scenarierna RPC 8,5 och RPC 4,5.

Här är fyra exempel på scenarier:
• RCP 8,5 Fortsatt höga utsläpp av koldioxid och tre gånger dagens till 2100.
• RCP 6,0 Koldioxidutsläppen ökar fram till 2060.
• RCP 4,5 Koldioxidutsläppen ökar till 2040.
• RCP 2,6 (RCP3PD) Koldioxidutsläppen kulminerar omkring 2020.

Källor: SMHI, Future Forests Scenarioanalyser: Möjliga framtider, framtida möjligheter? 
 

Råd / Variation & Riskspridning

Här följer kortfattat ett urval av råden, med reservation för att rapporten inte var helt klar vid SKOGENs pressläggning. För utförligare information, motiveringar och resonemang, kommer rapporten Klimatanpassning av skogen att finnas tillgänglig på Skogsstyrelsens webbsidor och snart i bruk hos en skoglig rådgivare nära dig. 

• Undvik föryngring med gran på torra tall­marker.
• Blanda gran, tall och löv på olika sätt.
• Eftersträva hög variation: Olika trädslag och åldrar, välskött skog och kontinuitetsskog, tillgång till död ved och skog med naturvårdsmål.
• Tänk på framtida vindexponering av beståndskanter och försök skapa stormtålig skog genom andra trädslag än gran eller genom tidig röjning och gallring.
• Undvik att gallra i skog som är över 20 meter. 
• Stubbehandla i rotrötefria barrskogar i samband med avverkning, framför allt i de södra och mellersta delarna av landet. Byt trädslag där angreppen har varit betydande.
• Underhåll skogsbilvägar för ett varmare ­klimat. Se över vägtrummor för högre flöden.
• Undvik att kalavverka och planera körning noggrant där erosion och extrem avrinning kan skada. 
• Planera skogsbruksåtgärder så att renens ­tillgång till lavrika vinterbeten tillgodoses. Undvik contorta i viktiga områden. Använd skonsam eller ingen markberedning på lavrik vinterbetesmark.
• Öka skyddszonen runt vattenmiljöer.

SKOGEN 1/2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb