Får campingen anlägga leder i vår skog?

27 maj 2011 Fråga experterna - om Juridik. Jag undrar hur vi ska förhålla oss till en närliggande camping. De har breddat stigar i vår skog, lagt på flis och utförligt markerat dem, såväl på plats som på kartor - utan vårt medgivande. Vår skog marknadsförs nu av campingen. Nu rids det på dessa leder och i sommar har man också börjat köra fyrhjuling där.
Om små djurstigar med tiden förvandlas till allt bredare och mer välbesökta leder, kan detta leda till att jag blir förhindrad vid en kommande avverkning?
Vilka förhandlingsmöjligheter har jag som skogsägare?
Vilka avtal kan vi göra tillsammans med berörda intressenter?
Vilka ekonomiska anspråk kan jag ställa om skador uppstår i efterhand?
/Nybliven skogsägare

Låst artikel för våra medlemmar

Du är inloggad på Skogen, men du saknar behörighet till detta material.

Vänligen besök din profilsida för att se vilka av våra produkter som du har tillgång till samt mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.

Vill du läsa låsta medlemsartiklar?

Tidnignen Skogen

Då behöver du bli medlem i Föreningen Skogen. Med ett medlemskap förkovrar du dig genom exkursioner och seminarier. Du blir en del av vår gemenskap och får dessutom ta del av dina unika medlemsrabatter och förmåner.

  • Medlemskap i Föreningen Skogen (12 månader)
  • Tillgång till medlemsartiklar på skogen.se
  • Tillgång till Tips & Råd på skogen.se
  • Digitala skogsfrukostar och seminarier
  • Exkursioner runt om i landet
  • Unika förmåner och rabatter
Se medlemserbjudanden här Köp medlemskap här

Redan medlem?

Är du redan medlem i Föreningen Skogen? Då loggar du in på ditt konto här:

Maria HolmgrenSvar: Jag antar att fastigheten inte är detaljplanerad och att det inte finns några bestämmelser om att det ska anläggas leder i skogen. Någon annan än du får då inte anlägga leder utan att ha markägarens medgivande.
Besökarna får enligt allemansrätten inte ta sig sådana friheter att markägaren tillfogas någon nämnvärd olägenhet eller skada. Någon exakt gräns mellan vad man får och inte får göra med stöd av allemansrätten är utifrån detta högst oklar. Generellt omfattas dock ridning, men med tanke på risken för markskador är det viktigt att visa större hänsyn än när man går till fots och särskilt undvika mjuka delar eller frilagda rotsystem med mera.

Allemansrätten är knuten till individer och inte till grupper. Därför har den enskilde arrangören av organiserade aktiviteter i naturen ett särskilt ansvar för att gruppen tar tillräcklig hänsyn. Ersättningskrav för skador som gruppen orsakar kan i det sammanhanget alltså riktas mot den enskilde arrangören. Naturvårdsverket håller för närvarande på med en översyn av allemansrätt i förhållande till organiserat friluftsliv.
Jag uppfattar det som att campingen har anlagt en ridled. Det är ett ianspråktagande av din mark som kräver en överenskommelse med dig som markägare, helst i form av ett skriftligt nyttjanderättsavtal. Samma vore om en idrottsförening anlägger exempelvis ett elljusspår. Själva löpningen eller skidåkningen på annans mark vore omfattat av allemansrätten, men inte själva anläggningen.

Mot den bakgrunden är det min bedömning att du är i din fulla rätt att kräva att campingen forslar bort all sin egendom och återställer marken till ursprungligt skick, eftersom du inte medgivit anläggningen. Detta förutsatt att du påtalat för campingen att den inte får använda din mark på det sättet. Å andra sidan kan du vara betjänt av att få ridningen koncentrerad till ett visst område och du kanske dessutom är villig att dela med dig.
Då skulle jag föreslå att du erbjuder campingen ett utförligt avtal om nyttjanderätt där ni reglerar detta. Det vore inte oskäligt att du också kräver en årlig avgift för rätten att anlägga en ridled. Dina förhandlingsmöjligheter här torde vara goda eftersom alternativet för campingen är att tvingas återställa din mark.
Skulle ett sådant avtal inte accepteras kan du som sagt kräva återställande, men får svårare att hindra ridning i enlighet med allemansrätten. Alla faktiska skador som uppstår på din fastighet till följd av nyttjandet för ridning eller annat, kan dock grunda ersättningskrav från din sida mot campingen.

Om ni inte når en överenskommelse och du har meddelat campingen att de ska återställa marken, behöver du i princip inte ta hänsyn till anläggningen vid avverkning. Medger du nyttjanderätt till campingen så kan du behöva återställa skador som uppstår på ridleden i samband med din avverkning. Några andra hinder i ditt skogsbruk kan jag inte direkt se.
Det finns inget som hindrar att cam-pingen marknadsför sig med hjälp av skogen så länge detta inte orsakar dig skada. Detta är lite beroende på hur marknadsföringen utformats, men skulle den leda till att tillströmningen av ryttare blir så stor att du lider skada, kan den vara skadeståndsgrundande.

Text: Maria Holmgren

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb