SkogsSverige / Svenska träd

Totalt så finns 25 Svenska träd

Sverige – ett land av träd

Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av skog av olika slag. Och denna skog betyder mycket för många människor – både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Skogen och allt det vi får av skogen är av stor betydelse i arbetet för ett hållbart samhälle.

Trädskiktet är det som tydligast karaktäriserar en skog. De vanligaste svenska trädslagen är gran, tall och björk. Men totalt finns i landet inte mindre än 29 inhemska trädarter, plus de av människan införda arterna, som t ex contortatall (Pinus contorta). Hur skiljer man då ett träd från en buske? Man brukar säga att träd skall vara högvuxna vedväxter där varje individ har en eller ett fåtal stammar som åtminstone nått några meters höjd.

Och hur mycket träd har vi då i Sverige? Om vi pratar om virkesförråd (alltså den totala volymen stamved) i landets skogar så är det idag drygt 3 miljarder skogskubikmeter (volymen på stammen inlusive bark), enligt Riksskogstaxeringen (2015). Granen står för omkring 41 procent av detta, tallen 39 procent och björken 12 procent. Sverige domineras alltså stort av barrskog. Men sedan mitten av 1990-talet har arealen lövträdsdominerad skog ökat i alla landsdelar förutom i Norra Norrland. För landet som helhet har andelen skog som domineras av lövträd ökat med 32 procent mellan 1985 och 2012, enligt Riksskogstaxeringen.

Sedan mitten av 1920-talet har också virkesförrådet ökat kraftigt. Då, under 1900-talets första hälft, var skogarna ganska hårt åtgångna i Sverige. Genom återbeskogningsplikt (som infördes redan 1903) och långsiktig skötsel har den totala virkesvolymen på skogsmark ökat från omkring 1,7 miljarder skogskubikmeter (vid mitten av 1920-talet) till dagens över 3 miljarder skogskubikmeter.  

Läs om den svenska skogen här på SkogsSverige

Läs om skogens betydelse för landets ekonomi här på SkogsSverige

Våra svenska skogsträd
Här hittar du information om våra vanligaste skogsträd. Materialet kommer från Skogssällskapet samt boken ”Skog och mark i Sverige”, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen for skoglig resurshushållning och Kommentus Förlag, 1995. Siffrorna på virkesförråd och trädslagsandel för respektive trädslag avser virkesförråd på skogsmark under perioden 2010-2014, enligt Riksskogstaxeringen. 

Faktasidor om svenska träd
Fyll i rutan ovan med det träd du vill veta mer om. Sidorna med faktainnehåll och illustrationer är framtagna genom ett samarbete mellan Skogssällskapet, SkogsSverige och Skogen i Skolan. Copyright finns och innehållet skyddas av lagen om upphovsrätt.

 

/ Senaste ur Skogsskötsel

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb