Trä och fukt

 

Fuktmängden i trä kan beskrivas på flera sätt. De vanligaste är fuktkvot och fukthalt.

Fuktkvoten används allmänt i trämateriallära och definieras som kvoten av vattnets massa i fuktigt material och massan av det uttorkade materialet. Kvoten brukar anges i procent.

Begreppet fukthalt används i vissa skogliga och träteknologiska sammanhang, till exempel i samband med trädbränslen, och definieras som kvoten av vattnets massa i fuktigt material och massan av det fuktiga materialet.

Träsubstansen i en cellvägg kan endast ta upp vatten till en viss gräns, fibermättnadspunkten som i rumstemperatur ligger vid vid fuktkvoten 30% . Därefter är den mättad, och kan inte ta upp mer vatten utan yttre påverkan. Denna fukt kan kallas bunden fukt. Om mera fukt tillförs samlas den i cellernas hålrum och benämnes fri fukt eller fritt vatten. Fibermättnadspunkten varierar även mellan kärnved och splintved. I tallved denna vara 26% i kärnan och 30% i splinten.
Vid en granskning avfuktkvotsskillnader mellan årsringarnas vårved och sommarved i splinten ser man att vårveden är betydligt fuktigare än sommarveden . I kärnveden är dock skillnaden liten.

Efter sågning måste träet snarast torkas till minst 20% fuktkvot (lufttorrt) för att skydda träet mot olika skadeangrepp. Vid torkning avlägsnas först den fria fukten och därefter börjar cellväggarna torka. När fibermättnadspunkten underskrids börjar träet påverkas direkt, vilket påverkar egenskaper som hållfasthet, hårdhet och elasticitet samtidigt som träet krymper något. För att avlägsna det fria vattnet krävs värmetillförsel, men för att avdunsta det i cellväggarna bundna vattnet krävs relativt stora värmemängder.

När trä torkas till under fibermättnadspunkten börjar materialet krympa proportionellt mot det avgående bundna vattnets volym. Krympningen blir dock olika i olika riktningar. I fiberriktningen är krympningen obetydlig, men i tvärriktningen är krympningen 20-40 gånger större. Detta innebär att plank sågade ur en stock deformeras oregelbundet när det torkas. Under torkningen avgår fukten först från träytan, som blir torrare än inne i träet. Det kan ta lång tid tills fuktkvoten jämnats ut i hela virkesstycket. Genom inre krympspänningar bildas ofta sprickor, särskilt i grova virkesdimensioner.

 

Nedan följer några ytterligare förklaringar och praktiska tips för hantering av torkat virke

Relativ fuktighet
Luften innehåller alltid vattenånga i större eller mindre mängd. Ju högre temperatur luften har desto mer vattenånga kan den innehålla. Relativ fuktighet är förhållandet mellan aktuell mängd vattenånga i luften och maximal mängd vattenånga vid samma temperatur.

Hygroskopiska material
Material som kan ta upp och avge vatten kallas hygroskopiska. Trä är ett exempel på ett hygroskopiskt material andra exempel är papper och textil. Mängden vatten i hygroskopiska material avgörs av den omgivande luftens relativa fuktighet.

Fuktkvot
Förhållandet mellan mängden vatten och mängden torrt material kallas fuktkvot.

Fuktkvotsutjämning.
Efter torkning av virke till snickeritorra fuktkvoter skall virket fuktkvotutjämnas. Detta för att undvika problemet med kupat och formförämndrat virke vid sågning. Denna fuktkvotsutjämning görs med fördel i ett ouppvärmt avfuktat utrymme. Den relativa fuktigheten i utrymmet anpassas till den fuktkvot virket innehåller efter torkning. Genom att flytta virket från torken till ett separat fuktutjämningsutrymme kan torkkapacitet uppemot 20 procent frigöras.

Fuktkvotsäkring
Det justerade och leveransklara nedtorkade virket måste skyddas mot återuppfuktning före leverans. Genom att förvara det nedtorkade virket i utrymme med kontrollerad relativ fuktighet säkerställs att fuktkvoten hålls på rätt nivå tills det levereras. Det säkraste och energisnålaste utrymmet för detta är ett ouppvärmt avfuktat lager.

Lagring
När det nedtorkade virket levererats till förädlingsindustrin gäller det att det tas om hand och förvaras i rätt fuktklimat. I produktionslokalen är den relativa fuktigheten ofta för hög på sommaren och för låg på vintern. I kallförråd utan avfuktning är den relativa fuktigheten ständigt för hög. Även här kan ett ouppvärmt avfuktat lager vara det bästa alternativet.

 

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb