Skogsvårdslagen & annan lagstiftning

Skogens lagstiftning

 

Skogsvårdslagen uttrycker samhällets krav på skogsägaren

Den svenska skogspolitiken har två jämställda mål; ett produktionsmål och ett miljömål. Skogspolitikens huvudsakliga lagrum är skogsvårdslagen. Men andra lagar, som till exempel miljöbalken och kulturminneslagen, har också betydelse för hur skogsbruk får bedrivas. Dessutom berörs skogsbruket av beslut inom EU. 

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skogsvårdslagen och också för delar av miljöbalken som har med skydd av skogsmark att göra. På Skogsstyrelsens webbplats hittar du information om lagar och regler som berör skogsbruket. Där kan du också ta hjälp av söktjänsten ”Skogens paragrafer” för att ta reda på vad som gäller i skogen.

Till Skogsstyrelsen om ”Lag och tillsyn”

Skogsvårdslagen, som beslutas av riksdagen, uttrycker samhällets krav på skogsägaren. Lagen anger till exempel krav kring anmälan av skogsavverkning, anläggning av skog och vilken virkesproduktion skogsägaren måste uppnå på sin mark. Den anger vilken hänsyn till naturen, kulturmiljön och rennäringen som skogsägaren måste ta. Här finns också regler kring skogsbruk i fjällnära skog, i ädellövskog och skyddsåtgärder mot skadeinsekter.

Skogsvårdslagen är en så kallad ramlag. Det innebär att den sätter ramarna för skogsbrukets verksamhet, men inte går in på detaljer. Mer precisa krav definieras därför i skogsvårdsförordningen, som regeringen beslutar om. Med stöd av skogsvårdsförordningen beslutar också Skogsstyrelsen om föreskrifter för att ytterligare precisera lagens och skogsvårdsförordningens krav. Skogsstyrelsen beslutar också om allmänna råd till lagens paragrafer. De allmänna råden är tänkta som en hjälp för skogsägaren att uppfylla lagkraven, men de är inte lagligt bindande.

Läs mer om skogsvårdslagstiftningen på Skogsstyrelsens webbplats

Miljöbalken innehåller regler för skydd av skogsmark

Miljöbalken är en sammanslagning av 15 tidigare olika miljölagar och trädde i kraft 1999. Skogen och skogsbruket berörs av vissa delar av miljöbalken. Särskilt när det gäller skydd av skog med höga naturvärden. Med stöd av 7 kapitlet i miljöbalken kan nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden bildas. Miljöbalken innehåller också regler kring miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, genteknik, kemiska produkter och avfall som berör skogsbruket. 

Läs mer om Miljöbalken i skogen på Skogsstyrelsens webbplats

Lagen om kulturminnen skyddar fasta fornlämningar i skogen

Spåren efter äldre tiders verksamheter i skog och mark är skyddade i lag. Fasta fornlämningar kallas lämningar efter människors verksamhet under forna tider som har kommit till genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna enligt kulturminneslagens definition. Alla fasta fornlämningar, på skogsmark liksom på annan mark, skyddas genom lagen om kulturminnen. Yngre kulturlämningar saknar ofta det starka lagskydd som kulturminneslagen ger. När sådana kulturlämningar finns på skogsmark  omfattas de istället av Skogsvårdslagens hänsynsparagrafer. Riksantikvarieämbetet är den myndighet som har det övergripande ansvaret för kulturmiljövården i landet.

Läs mer om fasta fornlämningar och kulturminneslagen på Riksantikvarieämbetets webbplats

EU:s lagstiftning berör också skogsbruket

Sedan Sverige gick med i EU 1995 är EU:s lagstiftning en del av den svenska lagstiftningen. Beslut som tas inom EU kan genomföras med hjälp av olika rättsakter som förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. Gemensamt för dessa rättsakter är att de måste ha en rättslig grund i EU:s grundfördrag eller i andra rättsakter. Inom EU finns ingen gemensam skogspolitik eftersom det saknas grund för det i EU:s fördrag. Däremot berörs skogen och skogsbruket av beslut som tas på ett antal andra områden som jordbruk, miljö, energi, klimat och handel. Ett exempel är EU:s timmerförordning som antogs under 2013 och som har med handel att göra. Förordningens syfte är att komma till rätta med det globala problemet med illegal avverkning och motverka inflödet av och handeln med olagligt avverkat virke och trävaror inom EU. Virkesimportörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog måste nu följa bestämmelserna i EU:s timmerförordning.

Läs mer om skogsfrågor inom EU under rubriken EU & internationellt i menyn

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Erik Uddas är ny skogsrådgivare på Meraskog
SkogenJobb