Skogens vatten

Skogens vatten

Tillgång till rent vatten en framtidsfråga

Vatten är en grundförutsättning för allt liv men på många håll i världen råder idag akut vattenbrist eller så är tillgängligt vatten förorenat. Sverige är däremot rikt på sötvatten med alla våra sjöar, älvar, åar och vattendrag.

Men vatten av bra kvalitet är inget vi kan ta för självklart ens i Sverige. Därför regleras skydd av vatten genom lagstiftning och andra styrmedel och tillståndet i våra vatten övervakas kontinuerligt. 

På sajten Sveriges Vattenmiljö kan du få en samlad presentation av miljösituationen i landets sjöar, vattendrag och hav. Basen för beskrivningarna är resultaten från svensk akvatisk miljöövervakning, både nationell och regional.

Till Sverigesvattenmiljö.se

EU:s vattendirektiv ställer krav på skogsbruket

Inom EU har vattenfrågor reglerats ur miljöskyddssynpunkt sedan 1970-talet. På senare tid har dock EU:s vattenpolitik omstrukturerats rejält genom antagandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Vattendirektivet ger hela EU samma plattform att jobba för bättre vattenkvaltet. Vattendirektivet infördes i svensk lag 2004. Riksdagen beslutade då att dela in landet i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet för varje distrikt. Vattenmyndigheterna samordnar det nationella arbetet med att genomföra vattendirektivets krav. 

En majoritet av Sveriges drygt 60 000 mil rinnande vatten finns i skogslandskapet. För skogsbrukets del innebär EU:s vattendirektiv att hänsynen till skogens vattenmiljöer i många fall behöver bli bättre. Skogsvårdslagen har också kompletterats för att anpassas till de krav som ställs i och med den nya vattenförvaltningen. Det är Skogsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för att vattendirektivets krav genomförs i det svenska skogsbruket.

Skogsbrukets hänsyn till vatten

Både Skogsstyrelsen och skogsägarföreningar i landet arbetar med rådgivning till skogsägare i vattenfrågor. Webbtjänsten Skogskunskap (tidigare Kunskap Direkt), som drivs av Skogforsk, ger utförlig information om hur skogsbruksåtgärder ska planeras för att undvika skador på vattenkvalitet och det växt- och djurliv som är beroende av skogens vatten.    

I det praktiska skogsbruket är det framförallt vid terrängtransporter och vid gallring och avverkning i anslutning till vatten som särskilda hänsyn till vattenkvalitet behöver tas. Skogsmaskiner kan orsaka skador på skogsmarken som gör att slam läcker ut i vatten och påverkar djurlivet. Därför är det viktigt att begränsa sådana skador. Det är också viktigt att lämna ridåer av växtlighet kvar i anslutning till sjöar och vattendrag, så kallade skyddszoner. Dels för att minska risken för slamtransport ut i vattnet och dels för sådana ridåer har viktiga funktioner för vattnets växt- och djurliv.  

Läs mer om effekter av olika skogsskötselåtgärder på vatten och mark:

Skogskunskap.se: Planera skogsbruk – vatten och mark

Skogssköselserien: ”Skogsbruk – mark och vatten”, Skogsstyrelsen m.fl.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb