Riksdagens miljömål & skogen

Skogsmiljö

 

Sexton mål för kvalitén på Sveriges miljö

För att göra miljöpolitiken tydlig har Sveriges riksdag satt upp tidsbestämda mål för det tillstånd på miljön vi ska ha i landet. Miljömålssystemet består av ett övergripande generationsmål och 16 så kallade miljökvalitetsmål.

Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att det har orsakat ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. På webbportalen Sverigesmiljömål beskrivs miljömålssystemet och arbetet för att nå målen.

Miljömålet ”Levande skogar”

Flera av miljökvalitetsmålen, som till exempel målen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Levande sjöar och vattendrag”, har på olika sätt koppling till skogen, men ett av målen berör direkt skogen och skogssektorn. Det är målet ”Levande skogar” som Sveriges riksdag har formulerat så här:

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Inriktningen är att det övergripande målet ska nås inom en generation och regeringen har preciserat målet i ett antal delmål för att nå dit. Skogsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för miljömålet ”Levande skogar”. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har regeringens uppdrag att följa upp tillståndet i miljön på olika områden genom fortlöpande miljöanalys. Data kring tillståndet i skogen samlas bland annat in genom Riksskogstaxeringen och Markinventeringen vid SLU.  

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Erik Uddas är ny skogsrådgivare på Meraskog
SkogenJobb