Skogsnyttjandet har förändrat landskapet

Exempel på omfattande landskapsförändringar

Ljunghedarna
I äldre tid nyttjades ljunghedarna som betesmark och de brändes regelbundet för att ljungplantorna skulle skjuta nya unga skott och för att askan från de brända växterna skulle ge näring åt den magra marken. Bruket att bränna ljungen på de magra markerna i sydvästra Sverige och att låta djuren beta den var den förutsättning som skapade ljungheden . De vidsträckta ljunghedarna var vanliga inpå 1900-talet. Idag återstår idag endast smärre områden, en del avsatta som reservat. Resten är igenplanterat, till stor del av skolbarn för c.a 100 år sedan.

Flottningsleder
En mängd vattendrag , särskilt i norrland iståndsattes för att man skulle kunna flotta ner virket från inlandet till industrierna vid kusten. Härvid påverkades ekologin och betingelserna för flora och fauna påtagligt.

Idag när flottningsepoken är historia och ett minne blott, pågår restaurering och återställning av vattendrag till ursprungligt skick. Exempelvis forslas stora stenblock tillbaka ut i strömfåran varifrån de rensats bort för 100 år sedan.

Skogsindustrier och samhällen
Tillvaratagandet och förädlingen av skogsråvara har medfört omfattande anläggningar av industrier och samhällen som vuxit upp runtomkring.

Biologisk mångfald
Skogsbrukets omfattande konsekvenser för landets flora och fauna har gett upphov till en ny forskningsverksamhet kring detta.

De senaste decennierna har skogsbruket metoder kritiserats av en växande miljöopinion och dess eventuella påverkan på exempelvis klimatet har diskuterats flitigt. Skogspolitik har blivit en angelägenhet för alla och envar.

Detta hade skogsbruket svårt att acceptera åtminstone in på 1970-talet eftersom man ansåg sig ha kunskaperna och därmed tolkningsföreträde före andra. Idag är det mer accepterat och majoriteten inser nog att det som är skogsbrukets produktionsområde, även fungerar som rekreationskälla, bär- och jaktmarker för allmänheten, samt även är livsmiljö för mängder av organismer som tidigare var närmast okända.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb