Kulturmiljöer i skogen

Kulturmiljöer i skogen

Vår historia syns i skogslandskapet 

Den svenska skogen rymmer ett rikt kulturarv. I skogens landskap hittar vi spår av tidigare generationers liv och arbete.

Det kan vara fysiska lämningar av olika slag som gravar, fångstgropar, odlingsrösen, spår efter äldre tiders skogsbruk eller gamla torpmiljöer. Men det kan också vara vad som kallas ett biologiskt kulturarv som till exempel hamlade träd eller gamla trädgårdsväxter. Många särskilt värdefulla naturmiljöer, så kallade nyckelbiotoper, i till exempel gamla ängs- och hagmarker har kommit till just som ett resultat av äldre tiders markanvändning som slåtter och bete. Dessutom rymmer skogen vad som brukar kallas ett immateriellt kulturarv – gamla orts- och platsnamn, sägner och traditioner som är knutna till specifika områden eller objekt. Det sistnämnda är ett arv som till stor del bygger på att människor för det vidare om det ska finnas kvar för kommande generationer.

Kulturmiljöer i skogen ska bevaras och skyddas enligt lag

Skogens kulturarv delas in i två kategorier utifrån vilket lagskydd de har: fasta fornlämningar och övriga kulturlämningar. Målet är att skogsmark ska brukas på ett sådant sätt att fornlämningar inte skadas och att skador på övriga kända kulturhistoriska lämningar är försumbara.  

Fasta fornlämningar som gravar, fossil åkermark, fångstgropar och äldre skogsbrukslämningar skyddas enligt kulturminneslagen som Riksantikvarieämbetet har det övergripande ansvaret för.

Kulturlämningar kallas lämningar som inte bedöms vara fasta fornlämningar men som ändå kräver hänsyn. På skogsmark kan det till exempel vara spår efter kolningsverksamhet (kolbottnar), kvarnlämningar eller husgrunder vid gamla torparställen. Hänsyn till den här typen av lämningar regleras i Skogsvårdslagen.

En förutsättning för att skogens kulturarv ska bevaras är förstås att de som brukar marken vet var lämningar finns. Inventeringar har genomförts men långt ifrån alla lämningar på skogsmark är kända. På Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor finns information om kända forn- och kulturlämningar på skogsmark. 

Hänsyn till kulturmiljöer i det praktiska skogsbruket

Skogskunskap (tidigare Kunskap Direkt) – ett webbaserat kunskapssystem som drivs av Skogforsk – ger utförlig information om hur skogsbruket kan känna igen och ta hänsyn till och bevara skogens kulturarv vid skogsbruksåtgärder.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb