Jämlikhet på arbetsplatsen

Målet med jämlikhetsarbete inom organisationer är att skapa samma förutsättningar för människor oavsett bakgrund. Det handlar om att alla ska ha samma chans till lika arbete, lika lön samt att trivas på sin arbetsplats. Ett aktivt arbete med jämlikhet skapar mer trivsamma arbetsplatser, ökar förmågan att hitta rätt arbetskraft, ökar viljan hos medarbetare att vilja stanna på arbetsplatsen samt bidrar till ökad kreativitet.

För att ett jämlikhetsarbete ska bli långsiktigt hållbart och organisationen ska kunna se resultat av förändringsarbetet behöver frågorna kring jämlikhet bli en återkommande punkt på dagordningen. Det räcker inte med en halvdagsutbildning eller att sätta ihop ett kortsiktigt projekt. Förändring av strukturer och normer tar tid. Men resultatet kan vara en hälsosammare och kreativare arbetsplats där personalen trivs och den kompetens som finns verkligen kan kommer till sin rätt – så våga tänk långsiktigt!

Att starta arbete med jämlikhet på en arbetsplats kan innebära att reflektera kring, kartlägga och analysera exempelvis jargonger, arbetsuppgifter, löner eller positioner. Det kan också handla om att ha i åtanke hur olika beslut som fattas, internt eller externt på arbetsplatsen kan påverka olika grupper på arbetsplatsen olika, tex. kvinnor och män. Sedan är det viktigt att åtgärda det som upptäckts, vilket kan betyda stora eller små förändringar i organisationen. Det finns sedan 2017 krav på att arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot ojämlikhet, diskriminering och trakasserier enligt diskrimineringslagen.

Aktiva åtgärder – lagstadgat förebyggande arbete mot diskriminering

Sedan 2017 ställer diskrimineringslagen krav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder som ersätter det tidigare kravet på jämställdhetsplan. Arbetet med aktiva åtgärder inkluderar alla diskrimineringsgrunder och innebär att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Målet med arbetet är att arbetsplatsen ska vara inkluderande och fri från trakasserier och diskriminering. Arbetsplatsen med fler än 25 anställda ska enligt lag även dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.

Att arbeta mot diskriminering och för jämställdhet är ytterst ledningens ansvar. Som arbetsgivare och chef är det därför extra viktigt att ha kunskap om diskrimineringslagen och vad den innebär. Diskrimineringslagen har två övergripande syften:

 • Förbud mot diskriminering.
 • Krav på förebyggande arbete genom aktiva åtgärder.

Diskrimineringsförbudet skyddar individer från diskriminering och aktiva åtgärder syftar till att ändra strukturer i verksamheten som kan leda till diskriminering. Aktiva åtgärder syftar med andra ord på att förebygga diskriminering.

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt i en process i fyra steg:

 • Undersöka
 • Analysera
 • Åtgärda
 • Följa upp/utvärdera

Det finns även krav på att det ska finnas en plan för trakasserier samt årlig lönekartläggning. Vid fler än 25 anställda ska hela arbetet även dokumenteras.

De fyra stegen innebär att undersöka om det finns risker för diskriminering eller hinder för lika rättigheter på arbetsplatsen. Dessa ska sedan analyseras för att ta reda på vad riskerna kan bero på i grunden. Det ska sedan sättas in åtgärder för att minska riskerna och i ett sista steg ska arbetet utvärderas. Efter alla steg är gjorda börjar arbetet om. Aktiva åtgärder innebär alltså ett ständigt pågående arbete för att arbetsplatsen ska vara fri från diskriminering och trakasserier. Att arbeta förebyggande innebär också att det kan sättas in åtgärder innan något uppstår.

Varje steg ska omfatta fem områden:

 • Arbetsförhållanden
 • Löner och anställningsvillkor,
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Föräldraskap.

Arbetet ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.

 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • Ålder

En del i aktiva åtgärder innebär också att arbeta för en jämn fördelning av kvinnor och män både inom olika befattningar och inom olika yrkesområden. Det ska råda i huvudsak jämn könsfördelning, vilket innebär minst 40 procent män eller kvinnor inom varje arbete. Den jämna könsfördelningen ska med andra ord finnas både horisontellt och vertikalt – både inom olika arbetsområden och inom olika befattningar. Lagen kräver även att arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Arbetsgivaren ska även göra en årlig lönekartläggning.

Läs hur du gör genom att klicka på länken: http://aktiva-atgarder.do.se

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb