Internationellt

Skogen internationellt

Skogen i fokus i det internationella klimat- och miljöarbetet

Skog täcker i dagsläget ungefär en tredjedel av jordens markyta. Runt 70 procent av jordens landlevande djur och växter finns i skogsekosystem och skogen spelar en nyckelroll i det globala klimatsystemet och den globala vattencykeln.

Skogens många ekologiska funktioner och det faktum att takten i världens avskogning har ökat markant under de senaste decennierna, framförallt i tropikerna, har satt skogsfrågor i fokus i det internationella miljöarbetet. Särskilt efter FN:s stora globala konferens om miljö- och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Det handlar bland annat om hur avskogningen ska hejdas och illegal avverkning stoppas, hur skogens funktion som ”kolsänka” ska tas tillvara i det internationella klimatarbetet och hur skogarnas artrikedom ska bevaras. Men det handlar också om skogsresursernas roll i att avhjälpa fattigdom i många delar av världen, hur ursprungs- och lokalbefolkningars markrättigheter ska värnas och överhuvudtaget vilken roll skogen kan spela i en värld med ökande befolkning och därmed ökande efterfrågan på livsmedel, energi och förnybar råvara. 

Många internationella organisationer hanterar skogsfrågor

Det finns ett antal internationella organisationer på global nivå, både innanför och utanför FN-systemet, som arbetar med skogsfrågor på olika sätt. Några av de största organisationerna som arbetar med miljö- och utvecklingsfrågor kopplade till världens skogsresurser är: 

Center for International Forestry Research (CIFOR) – internationellt forskningsinstitut som inrättades efter FN:s globala konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1993 för att ta fram kunskap för beslutsfattare i frågor om skog, människa och samhälle.

FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO) – FAO:s skogsavdelning är FN:s största expertorganisation när det gäller skogsfrågor som bland annat samlar och sammanställer statistik och information om världens skogsresurser och skogsprodukter. FAO publicerar vartannat år en övergripande rapport om tillståndet i världens skogar – State of the World’s Forests (SOFO).

FN:s skogsforum (UNFF) – forum inom FN-systemet som ska verka för ett hållbart brukande av världens skogar och främja politiskt engagemang i medlemsländerna för att uppnå detta.

FN:s miljöprogram (UNEP) – organ som bildades 1972 för att samordna FN:s miljöarbete och som har hållbart nyttjande av jordens ekosystem, bland annat skog, som ett fokusområde.

Forest Europe – (tidigare Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar) är ett samarbete mellan europeiska länder för att diskutera gemensamma problem och möjligheter som relaterar till skog och skogsbruk.  

Internationella naturvårdsunionen (IUCN) – världens första (bildades 1948), och nu största, globala miljöorganisation som arbetar för naturskydd och hållbar utveckling, bland annat när det gäller skog.   

Världsnaturfonden (WWF) – en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer som bland annat arbetar för bevarande och hållbart nyttjande av världens skogar. 

 

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb