Forskningsfinansiärer

Skoglig och skogsindustriell forskning bedrivs på flera håll

Den skogliga och skogsindustriella forskning som bedrivs vid universitet, högskolor och institut (UHI) finansieras med både offentliga och privata medel.

Finansieringen sker dels genom statliga basanslag och stöd från statliga fonder, myndigheter och råd liksom EU:s ramprogram för forskning. Dels genom satsningar av företag och stöd från privata fonder och stiftelser. Till det kommer den forskning och utveckling som bedrivs av företag inom skogsnäringen.

Här nedanför har vi samlat länkar till större forskningsfinansiärer som bland annat ger stöd till skoglig och skogsindustriell forskning.

Forskningsråd och myndigheter

Energimyndigheten är Sveriges största forskningsfinansiär för energiforskning. 

Energimyndigeten 

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling inom verksamhetsområdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas

Naturvårdsverket finansierar forskning via miljöforskningsanslaget och viltvårdsfonden.

Naturvårdsverket

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

Vetenskapsrådet

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och ger bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar.

Vinnova

Stiftelser

Brattåsstiftelsen har till ändamål att verka för och stödja skoglig vetenskaplig forskning, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket.

Brattåstiftelsen

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att finansierara forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet.

KK-stiftelsen

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse stödjer i huvudsak grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn.

KSLA

Mistra (Siftelsen för miljöstrategisk forskning) stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

Mistra

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Skogssällskapet

Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har som uppgift att främja forskning och utveckling som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

Södra

ÅF:s forskningsstiftelse ÅForsk har till ändamål att verka för forskning i första hand inom sina ändamålsområden: inftastruktur, hållbarhet, material, produkter från förnybara källor, energi, utveckling av processer, säkerhet och miljö. 

ÅForsk

Finansiering från EU

EU finansierar forskning genom så kallade ramprogram för forskning, utveckling och innovation. Horisont 2020 (Horizon 2020) är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation. Programmet löper under perioden 2014-2020 och har en total budget på runt 70 miljarder euro. 

Horizon 2020 i sammanfattning (Europeiska kommissionen)

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb