Lämpliga bestånd att gödsla – baskrav

7 baskrav för gödsling av skog

Lämpliga bestånd att gödsla – sju baskrav

Många försöksytor och lång praktisk erfarenhet har givit goda kunskaper om vilka typer av skog och mark som ger bästa tillväxtresultat av gödsling. Dessa kunskaper har av SkogForsk sammanfattats i de sju s.k. baskraven:

 1. Mineraljord på fastmark
  I torvmarker och sumpskogar råder andra närings- och vattenförhållanden.
 2. Jordmånen podzol
  Brunjordar har i regel bättre naturlig kväveleveransförmåga, varför gödsling på dessa ger sämre resultat.
 3. Medelgod bonitet, ståndortsindex ungefär 16-28
  På de svagaste markerna kan tillväxtökningen bli stor i relativa tal, men absolut sett är lönsamheten av gödslingen sämre.
 4. Barrträdslag
  Lövträd reagerar också positivt på kvävegödsling men varaktigheten av tillväxtökningen är kortare än hos barrträd, varför den totala effekten blir lägre.
 5. Medelålders och äldre bestånd, ca 40 till 90 år
  En praktisk tumregel är att första gödslingen i ett bestånd görs tidigast efter första gallringen. Äldre träd, så väl tall som gran reagerar oftast bra på gödsling.
 6. Ingen gallring eller slutavverkning inom 8 år
  För god lönsamhet är det viktigt att gödslingeffekten, som varar i 8-10 år, får ebba ut innan beståndet gallras eller slutavverkas.
 7. Friskt och väl slutet
  Friska och välslutna bestånd har bästa förutsättningarna att ta till vara gödselkvävet.

 

Ytor som inte ska gödslas

Hyggen, ungskog, lövskog samt impediment, vattendrag, nyckelbiotoper m m

Lämplig tidpunkt att gödsla

Första gödslingen i ett bestånd görs tidigast efter att första gallringen utförts. Bästa kombinerade effekt av gallring och gödsling fås om gödslingen görs 0-2 år efter gallringen. Spridningen kan med samma resultat utföras från början av maj till slutet av september. Under någon månad efter gödselspridningen tas näringen upp i träden till barren. Först året därpå påverkas barrstorleken och därmed trädtillväxten. Kvävegödsel ska inte spridas på tjälad eller snötäckt mark. Utspridd gödsel löses normalt upp på några dygn av regn eller dagg.

I tallskog påverkar en kvävegödsling tillväxten i 7-10 år efter spridningen. I gran, vars barr blir äldre än tallens, varar effekten i 8-12 år.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb