Fakta om skog

Skog. Foto: SCAFoto: SCA

Kort och gott om den svenska skogen och skogsbruket
– Fördubblat skogsförråd på 100 år

 • Det totala virkesförrådet i Sverige har ökat kraftig sedan 1920-talet, då Riksskogstaxeringen startade och de första säkra uppgifterna om landets skogar blev tillgängliga. Vid mitten av 1920-talet uppgick det totala virkesförrådet till 1658 miljoner kubikmeter (m3sk, skogskubikmeter, det vill säga volymen av stammen inklusive bark). I dag är det 3574 miljoner m³sk (exklusive döda träd). Det är en ökning med 113 procent.
   
 • Sveriges totala landareal är 40,8 miljoner hektar, enligt Riksskogstaxeringen. Den totala skogsmarksarealen är drygt 28 miljoner hektar, alltså 69 procent av landarealen.
   
 • Av den totala skogsmarksarealen räknas 23,6 miljoner hektar som produktiv skogsmark. Det är 58 procent av landarealen. Därav återfinns cirka 1,0 miljoner hektar inom nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden. Med produktiv skogsmark menas mark som är tillräckligt bördig för att producera minst 1 m³sk per hektar och år. 
   
 • Den totala tillväxten på Sveriges produktiva skogsmark (undantaget mark i formellt skyddade områden) är cirka 119 miljoner m³sk per år (Riksskogstaxeringen, år 2019).
   
 • Vid utgången av år 2018 omfattade den formellt skyddade skogsmarken totalt 2,3 miljoner hektar, vilket motsvarar 9 procent av Sveriges skogsmark. Av dessa var närmare 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar 6 procent av landets hela produktiva skogsmark. 62 procent av den formellt skyddade skogsmarken finns i Sveriges fjällnära region.
   
 • Avverkningsvolymen, såväl i absoluta mått som i volym per hektar, är högst i Götaland och lägst i norra Norrland. Enligt Skogsstyrelsen låg den årligen avverkade volymen under 2021 på cirka 97 miljoner m³sk. (Bruttoavverkning, det vill säga inklusive delar av stammen som inte tas tillvara.) Inte oväntat svarar slutavverkning för den största delen av den avverkade volymen  – drygt 65 procent. Arealmässigt är gallring den vanligaste avverkningsåtgärden – årligen 306 000 hektar i medeltal per år under 2016-2020. Slutavverkningen låg på 231 000 hektar. Uttag av grenar och toppar gjordes på 31 procent av den slutavverkade arealen. Röjd areal uppgick under 2021 till 445 000 hektar och har nästan dubblerats sedan slutet av 1990-talet.
   
 • Gran svarar för 55 procent av den avverkade volymen. Detta kan jämföras med granens andel av det levande virkesförrådet som är 41 procent. Tall utgör 33 procent av den avverkade volymen, något lägre än trädslagets andel av det levande virkesförrådet (39 procent). Resterande avverkad volym utgörs av lövträd (12 procent).
   
 • Antalet anställda inom skogsnäringen är ungefär 115 000 personer totalt (Skogsindustrierna, 2021).
   
 • Av svensk industris sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 10-12 procent (Skogsindustrierna, 2019).
   
 • Hälften av Sveriges skogsmark ägs av privata enskilda skogsägare (313 084 personer år 2020). En fjärdedel ägs av privata aktiebolag. Resten ägs av staten och andra allmänna ägare. Den största markägaren är Sveaskog AB, som ägs av staten, med cirka 15 procent av all svensk skog.
   
 • Var ligger mittlinjen för Sveriges skogar? En linje från kusten borde ligga någonstans mellan Sundsvall och Hudiksvall och rakt västerut. De fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län (inkl Härjedalen) har tillsammans 15 miljoner hektar av Sveriges 28 milj hektar skogsmark, dvs lite mer än hälften. Räknar vi Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län och Jämtlands landskap så kommer vi ganska nära 14 miljoner hektar, dvs hälften av Sveriges skogsareal.

Svensk skog är en förnybar resurs som bidrar både till ett mer hållbart och kretsloppsanpassat Sverige och en klimatsmartare värld.

På nedan angivna sidor har vi mer i detalj redovisat fakta kring den svenska skogen och om hur skogen brukas. Du hittar till exempel länkar till källor för statistik om tillståndet i skogen och fakta om skogens ekosystemtjänster, sociala värden och hur skogsägandet ser ut i landet. För dig som är skogsägare har vi samlat länkar till information som du kan ha nytta av. Och inte minst – här hittar du fakta om fantastiska träd!

Statistik om skog och skogsbruk i Sverige
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om skogarnas tillstånd och förändring. Genom Riksskogstaxeringen inventeras landets skogar kontinuerligt. Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering där provytor inventeras och utgör underlag för skattningar av arealer och virkesvolymer. Resultat från Riksskogstaxeringen hittar du bland annat här:

Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för officiell statistik inom områdena produktion i skogsbruket, sysselsättning i skogsbruket samt miljö och sociala frågor i skogsbruket. 

Kartdata över skogen i Sverige

Statistik om svensk skogsindustri

Vill du ha mer statistik om den svenska skogsindustrin – massa, papper och sågade trävaror – så hittar du det mesta här på Skogsindustriernas hemsida. Då får du också en god överblick över skogsindustrins betydelse på den globala nivån. Sverige är en skogsindustriell stormakt.

Vill du ha en snabbintroduktion till skogsbruket i Sverige?

Basfakta om skogen och skogsbruket – en lärobok från Skogen i Skolan.
Till ”Boken  om skogen”

Boken om skogen

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb