Anlägga ny skog

Tallplanta

Dags att anlägga ny skog – 380 miljoner plantor årligen

Det skogliga föryngringsarbetet pågår varje år. Planeringen bör ha startat upp året före eftersom plantor ska beställas i god tid för att du ska kunna få rätt plantor och i rätt tid. Det handlar ju om mer än 450 miljoner plantor (2021) som producerats föregående sommar/höst som under vintern ska distribueras ut över SkogsSverige under en kort men intensiv period. (Se nedan)

De senaste 20 redovisade åren (1998-2018) har antalet levererade plantor för utsättning varierat mellan 300 och 380 miljoner årligen. Lägsta noteringen gäller år 2002. Under dessa 20 år har totalt planterats 7 343 miljoner plantor. Därav har gran svarat för 57 procent. Andelen lövträd är 0,8 procent. Så här redovisar Skogsstyrelsen antalet skogsplantor:

TrädslagAntal plantor år 2018 (miljoner)Procentuell andel
Gran194,750,7 %
Tall (inkl contortatall)181,547,3 %
Övriga barrträd5,41,4 %
Lövträd2,30,6 %

Var kommer fröet ifrån?

Det är täckrotsplantor som dominerar (82 procent) de årliga nyplanteringarna i skogen. Resten är barrotsplantor (18 procent). Fyra av fem fröer har svenskt ursprung. Så här redovisar Skogsstyrelsen fröernas härkomst för år 2018:

  • Svenskt plantagefrö: 75 %
  • Svenskt beståndsfrö: 5 %
  • Utländskt plantagefrö: 6 %
  • Utländskt beståndsfrö: 12 %

Fortfarande plockas kottar ute i skogen och levereras till Plantskolor för klängning (när frö samlas upp ur kottarna). Det lönar sig dock inte att plocka kott varje år överallt. Det beror på att fröets grobarhet varierar mellan åren och mellan regioner. Skogforsk i Sävar, Västerbotten upprättar årligen prognoser för fröets grobarhet över hela landet.

Till Fröservice i Sävar
Fröplantager har anlagts i större skala de senaste decennierna. I plantagerna har man odlat träd som härstammar från plusträd i skogen. Speciellt goda avkommor har korsats med varandra med syfte att renodla goda egenskaper. Deras avkommor kan förenklat sägas ha blivit stommen till fröplantagerna. (ett plusträd kännetecknas av t.ex god tillväxt, god stamform, rak, finkvistig, resistens mot sjukdomar). Man är mycket noga med att hålla isär provenienserna (se nedan), så att pollen från träd härstammande från ett helt annat klimatläge inte får befrukta träd från ett annat. Detta positiva urval (förädling) har visat sig ge träd med ökad tillväxt och högre överlevnad, speciellt i utsatta klimatlägen. 

Läs Fakta Skog (nr 2, 2008) om fröplantager

Tänk på proveniensen
Valet av proveniens eller härkomst kan vara nästan lika viktigt som trädslagsvalet. En viss förflyttning från ursprungsorten till skogsodlingsplatsen kan vara gynnsam med hänsyn till plantornas överlevnad, tillväxt och virkeskvalitet. I Norrland bör tall flyttas någon breddgrad söderut eller från högre till lägre höjd över havet, dvs. från ett kärvare klimatläge. I södra och mellersta Sverige behöver tall i regel ingen förflyttning men det kan vara önskvärt av kvalitetsskäl. Granen flyttas norrut i hela landet. Gran från Östeuropa, ofta Lettland eller Vitryssland, kan med fördel användas i södra och mellersta Sverige. Dessa granprovenienser skjuter årsskott sent och passar därför bra där det är risk för vårfrost. För vidare information hänvisas till Skogsstyrelsens förflyttningsmallar.

Det är alltså proveniensen, dvs. plantornas härkomst, som är viktig. Var plantorna drivs upp är av liten betydelse för plantornas egenskaper när de sedan planteras ut i fält. Plantskolans belägenhet bestäms mer av praktiska skäl som t.ex. lämplig mark, låg frostrisk och bra geografisk belägenhet.

Lite repetition om skogens anläggningsskede
Anläggningsskedet av ett bestånd är de första 10-15 åren efter en avverkning. Under denna period kan två olika typer av åtgärder komma i fråga, hyggesbehandling och föryngringsåtgärder.

Hyggesbehandlingen syftar till att göra marken förberedd för föryngringen. Olika typer av hyggesbehandling är hyggesrensning, hyggesbränning eller maskinell markberedning.

Föryngringsåtgärderna indelas i naturlig föryngring och kulturföryngring. Kulturföryngringen innebär plantering eller sådd och den naturliga föryngringen innebär självsådd (beståndsföryngring).

Inventera dina plantor
Man bör inventera sina föryngringar efter en vinter för att se till att tillräckligt många plantor överlevt. Lättast att plantinventera är när det ligger ett tunt snötäcke på hygget. Då syns plantorna tydligt mot den vita snön.

Mer fakta om …

Val av trädslag och föryngringsmetod (Skogskunskap)

Plantval – ett verktyg för att välja rätt plantmateriakl (Skogskunskap)

Fakta från SLU om snytbaggen (som också gillar plantor)

Du kan själv söka i frågelådan här

Välj nyckelord i sökfältet så får du säkert fram en hel mängd frågor och svar. Lycka till!

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb