Anbudsförfrågan avseende skogvaktaruppdraget

Bild för johnny Written by johnny On the
OBS! Denna tjänst går inte längre att söka. Här är våra aktuella platsannonser


Anbudsförfrågan avseende skogvaktaruppdraget till Norunda Häradsallmänning
 

Norunda Häradsallmänning söker efter ny resurs för uppdraget som skogvaktare till förvaltningen av häradsallmänningens skogar. Norunda Häradsallmänning är på drygt 5.800 hektar varav 4.634 hektar är produktiv skogsmark. Anbudsunderlaget finns på länken nedan. Sista anbudsdag är satt till den 24 februari.
 

Anbudsunderlag

Anbudsförfrågan för uppdraget som skogvaktare till Norunda Häradsallmänning (Norunda) 

Norunda, 817600–2569, söker resurs till uppdraget som skogvaktare för Norundas skogsförvaltning. I detta anbudsunderlag följer en beskrivning av fastigheterna samt vad som ingår i uppdraget. 

Markinnehavet ligger till största del beläget nordväst om Björklinge i Uppsala län. Mantalsägarna finns i Björklinge, Gamla Uppsala, Lena, Tensta, Viksta och Ärentuna socken. Norundas verksamhet består av skogsbruk, upplåtelse av jaktarrenden samt andra nyttjanderätter kopplade till fastigheterna. 

Norunda ber intresserade även notera att det pågår en parallell upphandling av liknande uppdrag på Kiplingeberg, vars skogsinnehav på ca 2 000 hektar ligger nära Norunda och som kan lämpa sig väl för ett sammantaget åtagande (www.kiplingeberg.se). 

Förvaltningsobjektet 

Norundas fastigheter består av 5 887 hektar fördelat på följande ägoslag Produktiv skogsmark 

4634 

ha 

Skogsimpediment 

870 

ha 

Inägomark 

49 

ha 

Täktmark 

39 

ha 

Övrig mark 

104 

ha 

Vatten 

191 

ha 

Summa areal 

5887 

ha 

Norundas skogar brukas med långsiktigt perspektiv. Målsättningen med skogsbruket är en hög och varaktig avkastning med en så hög utdelning som möjligt åt mantalsägarna över tid. Brukandet av skogarna ska ske enligt den miljöhänsyn som anges i svensk lag och standarden PEFC. 

Virkesförrådet är ca 165 m3sk/ha och den årliga tillväxten är ca 25 600 m3sk, enligt den nu gällande planen. 

Den årliga avverkningen bedöms under den kommande planperioden att bestå av 8 000-15 000 m3sk gallring, 10 000-20 000 m3sk föryngringsavverkning samt ca 1 000 m3sk övrig avverkning såsom avveckling av fröträd eller upparbetning av vindfällen. 

Gallring och övrig avverkning säljs som leveransvirke genom ett särskilt samarbetsavtal. Huvuddelen av volymen föryngringsavverkning säljs genom särskilt anbud som rot- eller leveransrotposter. Detta förhållande i försäljningssätt avser Norunda ska bestå i framtiden. 

Årliga arealen av ungskogs- och underväxtröjning uppgår till ca 200 hektar. Planteringen och markberedning följer av de avverkningar som genomförs. 

Mer detaljerad information om skogstillståndet finns att läsa i den bifogade skogsbruksplanen, bilaga 1. 

Omfattning av skogvaktaruppdraget 

• Att verka för en god och lönsam skogsskötsel, i enlighet med uppdragsgivarens intentioner och gällande lagstiftning. 
• Att självständigt planera och utföra arbetet utifrån skogsbruksplanen och uppdragsgivarens beslut. 
• Att upprätta eventuella leveransplaner till industrin. 
• Att upprätta årsbudget för den skogliga verksamheten på fastigheterna i samråd med uppdragsgivaren. 
• Att upprätta handlingar och underlag till upphandling av avverkningsresurser, skogsvårdsresurser, plantor m.m. 
• Att planera långsiktigt för skogsbilvägnätets underhåll och utbyggnad. 
• Att kontinuerligt ajourhålla skogsbruksplanen, dvs. att t.ex. föra in utförda åtgärder, revidera virkesförråd i skogsbruksplanen. 
• Att fält- och detaljplanera skogliga åtgärder. 
• Att företräda uppdragsgivaren vid myndighetskontakter i skogliga ärenden. 
• Att företräda uppdragsgivaren gentemot anlitade entreprenörer. 
• Att följa gällande processer rörande skogliga naturvårdsrutiner som t.ex. styrelsebeslut och PEFC-certifiering. 
• Att delta vid styrelsemöten samt vid årsstämma. 
• Att säkerställa att anlitade entreprenörer som tillreder leveransvirke tillhandahåller kvalitetskrav i enighet med uppdragsgivarens krav. 
• Att leda avverknings- och skogsvårdsarbetet som sker på uppdragsgivarens fastigheter. 
• Uppföljning av samtliga skogsvårdsåtgärder. 

Årsplanering 

Uppdragsgivaren och skogvaktaren överenskommer årligen om: 

• Årets avverkningar 
• Årets skogsvård 
• Vägar, underhåll eller nybyggnad 
• Övrig verksamhet 
• Budget 
• Redovisning av skogsbruksverksamheten 

Redovisning 

Skoglig redovisning görs årsvis, senast 31/10 varje år. Norunda har brutet räkenskapsår per den 31/8. Redovisningen omfattar: 

• Intäkter, kostnader och volymer för genomförda avverkningar 
• Kostnader och volymer för skogsvårdsåtgärder 
• Kostnader och volymer för övriga åtgärder, främst anläggningar som vägar, diken, rågångar m.m. 
• Kostnader för förvaltningen. 
• Rapportering utöver ovanstående redovisning som skett enligt överenskommelse. 

Kompetenskrav på personen som utför uppdraget 

Skogvaktaren bör ha skoglig högskoleutbildning samt goda kunskaper i skogsskötsel och naturvård. Erfarenhet av att förvalta större skogsinnehav såsom allmänningar är meriterande. Norunda söker en skogsvaktare med personliga egenskaper som 

• God samarbetsförmåga 
• Noggrann och kvalitetsinriktad 
• Flexibel 
• Målinriktad 

Avtal, uppsägning och förlängning 

• Avtalet är tänkt att träda i kraft 2023-05-01 och gälla för en tid av 3 år. 
• Om avtalet inte sägs upp senast 6 månader före avtalstidens slut löper det vidare på ett år i sänder med 6 månaders uppsägningstid varje gång. 
• Ömsesidig grund för omedelbar uppsägning är om motparten grovt åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet. 
• Uppsägning av avtalet ska ske skriftligt. 

Anbudet 

Alla priser och kostnader ska vara angivna i SEK exklusive mervärdesskatt. 

Anbudet ska innehålla: 

1. Fast arvode för uppdraget som skogvaktare kr/år, inkl. milersättning. 
2. Rörligt arvode kr/tim för skogvaktarens eventuella arbeten utöver avtalets omfattning samt milersättning, kr/mil, för arbete utfört enligt rörligt arvode. 
3. Presentation av den personen som är tänkt att bli skogvaktare samt, i förekommande fall, av företaget. 
4. Kontaktuppgifter till referenspersoner ska bifogas. 

Andra formkrav: 

• Organisationsnummer 
• Adress 
• Kontaktperson för anbudet 
• Intyg från Skatteverket att anbudsgivaren betalat föreskrivna skatter, avgifter och sociala avgifter 
• Certifieringsnummer inom PEFC 

Anbudet ska vara Norunda tillhanda senast den 24 februari 2023 klockan 12:00 på dagen. Anbudet skickas till: 

Norunda Häradsallmänning 
c/o Sätuna AB 
Sätuna 34 
743 73 Björklinge 

Eller till

E-post: andreas [at] satunagard [dot] se
Märk anbudet med: ”Skogvaktare Norunda häradsallmänning” 
Frågor ställs med fördel genom epost: andreas [at] satunagard [dot] se 
Alt telefon 070-716 33 23 

Anbudsutvärdering 

Anbudsutvärderingen kommer att fungera enligt följande: 
1. Anbuden rangordnas efter pris. 
2. En första intervjurunda. 
3. En referensrunda genomförs 
4. En andra intervjurunda. 
5. Beslut om uppdragstagare och avtalstecknande 

För Norunda är det oerhört viktigt att det är rätt person, och i förekommande fall, företag som får uppdraget. Därför kommer vi lägga stor vikt på referenser och intervjuer. 

Norunda förbehåller sig fri prövningsrätt av anbuden. 

Publicerad: