Skogsbrukets etik

År 1993 presenterade Föreningen Skogen (då Sveriges Skogsvårdsförbund) en etik för skogsbrukare. Etiken arbetades fram av en grupp med bred representation i skogsbruket. Den är tänkt som ett rättesnöre för var och en som äger skog eller är verksam i skogen och vill ställa sig bakom de åtta punkterna. Etiska rättesnören, liksom andra formulerade värdegrunder, finns i många intresse- och yrkesgrupper.

”Varje skog är en del av världens skogar. Dessa utgör ekosystem i vilka tusentals organismer är sammanflätade i spännande och komplicerade mönster.

Att bedriva skogsbruk betyder mer än att producera virke. Det innebär också att ta ansvar för att de livsviktiga mönstren bevaras.

Etiken är ingen bruksanvisning, den är ett rättesnöre för förhållandet tiII skogen.

Den är individuell för var och en som äger eller är verksam i skogen. ’

De etiska reglerna ersätter inte lagar och förordningar, företagsstrategier och motsvarande, men bör samklinga med dem.

1. Jag brukar skogen uthålligt.

Virke och andra nyttigheter skördas så att skogsekosystemens livskraft bevaras. Oavsett var skogsbruket bedrivs ersättes avverkad skog med ny.

2. Jag brukar skogen med hjälp av beprövad kunskap och erfarenhet.

Inför olika åtgärder skaffar jag mig nödvändiga kunskaper.

Jag inser att skogsbruket påverkar naturen och miljön över större områden och beaktar detta. ’

3. Jag brukar skogen så att biologisk mångfald kan upprätthållas.

Målet är att de växt- och djurarter som förekommer naturligt i det svenska skogslandskapet kan fortleva i livskraftiga bestånd.

4. Jag tar ansvar för att skapa ekonomiska värden av skogen.

Skogen är en grund för utveckling och välstånd.

5. Jag brukar skogen så att även andra näringars intressen kan tas tillvara.

Turism, jakt, rennäring, bär- och svampplockning är andra verksamheter som är beroende av skogen. AlIas intressen kan inte tillvaratas alltid och överallt men ambitionen är att bruka skogen så att olika intressen kan tillgodoses.

6. Jag tar hänsyn till de värden som gör skogen till en rekreationskälla.

Skogens sinnligavärden är viktiga för människor. Jag tar hänsyn till detta i mitt skogsbruk.

7. Jag beaktar historiska och kulturella värden i skogslandskapet.

Jag värnar om värdefulla kulturminnesmärken som vittnar om tidigare generationers liv och arbete.

8. Jag kommunicerar med min omvärld.

Allmänheten har rätt till korrekt information och att ge synpunkter. Jag är beredd all lyssna och ta intryck.”

Föreningen Skogen

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb