SkogsSverige / Skog

Sverige är en skoglig stormakt. Med en procent av världens skogar står vi ändå för den femte största exporten av skogsprodukter – ett förnybart material att bygga samhället på.

Rent ekonomiskt är skogen ett fundament för vårt land. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än under åtminstone de senaste 150 åren. Utrikeshandeln med sågade trävaror och pappersprodukter är en ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen en nyckelroll med sin förnybara råvara.

Men skogen är också en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Och där lever tiotusentals arter som vi vill bevara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt, frilutsliv och för svamp- och bärvandringar eller korta hundpromenader. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln – femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2020 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 145 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skogstillgångar än på överskådlig tid. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det tillgången på virke i de svenska skogarna fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent. Det är mindre än vad skogen växer till. Därför ökar skogstillgångarna.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Hemma för många arter
I skogen lever tiotusentals arter av växter och djur. Många gynnas av hur skogen brukas men andra missgynnas. Därför måste brukandet anpassas för att skapa rätt miljöer. 27 procent av skogen brukas inte utan lämnas av naturhänsy. Och i resten, den brukade skogen, anpassas åtgärderna. De utvecklas vidare ju mer vi lär oss.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker.

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. Liksom andra näringsgrenar jobbar skogsnäringen med dessa utmaningar, bland annat genom att utveckla miljöhänsyn och genom hållbarhetscertifiering.

Under ämnet ”Skog” på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd – och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? SkogsSverige har med hjälp av ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, besvarat frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor.

Till Frågelådan

/ Senaste ur Skogsskötsel

På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb