Virkesförrådet ökar långsammare

27 maj 2020 Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka men i långsammare takt, visar Riksskogstaxeringens årliga statistik från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 

Virkesförrådet ökar långsammare

Den totala tillväxten i Sverige är 123 miljoner skogskubikmeter per år jämfört med nästan 130 miljoner för fem år sedan. Sveriges totala virkesförråd uppgår nu till 3,6 miljarder skogskubikmeter.  

”Orsakerna till trenden av minskad årlig tillväxt behöver analyseras närmare, men den beror sannolikt på flera samverkande faktorer, exempelvis avverkningsnivå, skogsskötsel, väderbetingelser och skador”, säger  Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU Umeå, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsens statistik visar en total årlig avverkning på över 90 miljoner skogskubikmeter samtidigt som den naturliga avgången (att träd dör av andra orsaker än avverkning, exempelvis stormar) enligt Riksskogstaxeringen har bidragit med ytterligare knappt 14 miljoner skogskubikmeter per år. Undantaget effekterna av stormen Gudrun så har den totala avgången i Sverige aldrig varit högre under en enskild femårsperiod.

Av statistiken framgår också att markarealen tillgänglig för virkesproduktion sedan 1950-talet har minskat till förmån för ökat skydd av skogsmark av naturvårdsskäl.

”Tillsammans med virkesförrådets lägre tillväxttakt medför det att utrymmet för avverkning, utan att minska virkesförrådet, på kort sikt har minskat, konstaterar Jonas Fridman.

Länk till rapporten Skogsdata 2020

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb