Vi vill fortsätta göra gott i skogen!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mats Bildström, SKOGEN-bild.
DEBATT Vi, 12 000 skogsägare i Mellannorrland, har under de senaste 30 åren ofta blivit utmålade som några slags miljömarodörer. Detta tog ny fart efter Skogsstyrelsens paus av nyckelbiotopsregistrering i nordvästra Sverige. Vi känner inte igen oss i denna bild. Det säger Norrskogs föreningsstämma 2017, i ett uttalande.

Skogsbruk har förekommit i vårt område sedan 1800-talets mitt. Vi är privata skogsägare med relativt små fastigheter som vi alla brukar på olika sätt och med olika personliga mål. Gemensamt för oss är en önskan att lämna över en välskött skog till kommande generationer. Att det fortfarande finns höga naturvärden i våra skogar talar sitt tydliga språk, vi har tagit ansvar på frivillig väg. 

Annons
Annons

Samtidigt upplever vi att just den principen ”frihet under ansvar”, som Sveriges skogspolitik bygger på, utmanas och urholkas genom politiska beslut och myndigheters agerande. Detsamma gäller för den grundlagsfästa äganderätten. 

Vi skogsägare vill fortsätta den positiva utveckling som skett på skogsbrukets alla områden, även miljöområdet, sedan en ny skogsvårdslag och principen om frihet under ansvar etablerades för snart 25 år sedan.

Norrskogs medlemmar kan inte acceptera att utpekas som miljöbovar, trots att vi tar ett klart större miljöansvar än vad lagen kräver. Vi kan inte heller acceptera en smygande utveckling som steg för steg inskränker våra möjligheter att bedriva ett hållbart, långsiktigt och lönsamt skogsbruk. 

Det är hög tid att ansvariga politiker sätter ner foten och tar ställning till hur skogsresursen ska användas. Den kan användas som idag, för att på ett hållbart sätt generera underlag för välfärden, skapa arbetstillfällen, binda koldioxid ur atmosfären och producera klimatsmarta material. Den utveckling vi ser riskerar att ge Sverige mindre av dessa nyttigheter. 

Så länge det saknas en tydlighet från riksdag och regering befarar vi att den tendensiösa skogsdebatten där skogsbrukare smutskastas, och utvecklingen mot en mer subjektiv och rättsosäker behandling från berörda myndigheters sida, kommer att fortsätta. 

Det gagnar inte landets ekonomi. Vårt brukande av skog är faktiskt en av hörnstenarna i finansieringen av vård, skola och omsorg. Det gynnar heller inte utvecklingen av skogsbygderna, arbetet mot klimatförändringar eller den biologiska mångfalden i skogen.

Norrskogs årsstämma 2017 uppmanar därför regeringen och riksdagens övriga partier att tydligt ge sin syn på hur man vill att skogsresursen ska nyttjas för att skapa största möjliga nytta för människor och miljö. Ge oss möjlighet att fortsätta göra gott av och i skogen! 

Norrskogs föreningsstämma 2017

 

Opinion
Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons