Vi vill fortsätta göra gott i skogen!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mats Bildström, SKOGEN-bild.
DEBATT Vi, 12 000 skogsägare i Mellannorrland, har under de senaste 30 åren ofta blivit utmålade som några slags miljömarodörer. Detta tog ny fart efter Skogsstyrelsens paus av nyckelbiotopsregistrering i nordvästra Sverige. Vi känner inte igen oss i denna bild. Det säger Norrskogs föreningsstämma 2017, i ett uttalande.

Skogsbruk har förekommit i vårt område sedan 1800-talets mitt. Vi är privata skogsägare med relativt små fastigheter som vi alla brukar på olika sätt och med olika personliga mål. Gemensamt för oss är en önskan att lämna över en välskött skog till kommande generationer. Att det fortfarande finns höga naturvärden i våra skogar talar sitt tydliga språk, vi har tagit ansvar på frivillig väg. 

Annons
Annons

Samtidigt upplever vi att just den principen ”frihet under ansvar”, som Sveriges skogspolitik bygger på, utmanas och urholkas genom politiska beslut och myndigheters agerande. Detsamma gäller för den grundlagsfästa äganderätten. 

Vi skogsägare vill fortsätta den positiva utveckling som skett på skogsbrukets alla områden, även miljöområdet, sedan en ny skogsvårdslag och principen om frihet under ansvar etablerades för snart 25 år sedan.

Norrskogs medlemmar kan inte acceptera att utpekas som miljöbovar, trots att vi tar ett klart större miljöansvar än vad lagen kräver. Vi kan inte heller acceptera en smygande utveckling som steg för steg inskränker våra möjligheter att bedriva ett hållbart, långsiktigt och lönsamt skogsbruk. 

Det är hög tid att ansvariga politiker sätter ner foten och tar ställning till hur skogsresursen ska användas. Den kan användas som idag, för att på ett hållbart sätt generera underlag för välfärden, skapa arbetstillfällen, binda koldioxid ur atmosfären och producera klimatsmarta material. Den utveckling vi ser riskerar att ge Sverige mindre av dessa nyttigheter. 

Så länge det saknas en tydlighet från riksdag och regering befarar vi att den tendensiösa skogsdebatten där skogsbrukare smutskastas, och utvecklingen mot en mer subjektiv och rättsosäker behandling från berörda myndigheters sida, kommer att fortsätta. 

Det gagnar inte landets ekonomi. Vårt brukande av skog är faktiskt en av hörnstenarna i finansieringen av vård, skola och omsorg. Det gynnar heller inte utvecklingen av skogsbygderna, arbetet mot klimatförändringar eller den biologiska mångfalden i skogen.

Norrskogs årsstämma 2017 uppmanar därför regeringen och riksdagens övriga partier att tydligt ge sin syn på hur man vill att skogsresursen ska nyttjas för att skapa största möjliga nytta för människor och miljö. Ge oss möjlighet att fortsätta göra gott av och i skogen! 

Norrskogs föreningsstämma 2017

 

Opinion
Publicerad:
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons
 • Jacob Edlund, Biometria

  Kritiserade mätmetoden dominerar fortfarande

  MATRISFUB. Ett år senare har fortfarande inget av sågverken börjat använda den nya formen av topp-rot-mätning som Biometria rekommenderar. Matriserna är fortfarande kvar.
 • Baltspecial i Virkesstudion 

  I avsnitt 17 av Virkesstudion står den baltiska virkesmarknaden i fokus.
 • Annons