”Vi måste räkna rätt om skogen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Skogen är en stöttepelare i svensk ekonomi. För att kunna ta stora beslut om den så måste vi börja beräkna skydd av skog på ett sätt som inte avviker internationellt, skriver tre socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Svamp- och bärplockning, rekreation, återhämtning. Jobb i hela landet. En stöttepelare i svensk ekonomi. Vi har vår svenska skog att tacka för mycket. Den byggde vårt lands välstånd och kommer vara viktig för jobben och välfärden också i framtiden. 

Annons
Annons

Vi socialdemokrater ser med oro på det eskalerande och hårda debattklimatet i frågor som rör skogen. Därför drev vi på för att utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen skulle tillsättas. Nu är den klar och har skickats ut på remiss för att inhämta synpunkter och underlag från en bred grupp intressenter.
Vi menar att det är både förhastat och olyckligt att, som vi sett ett antal politiska företrädare göra, redan nu ställa sig i olika ringhörnor och deklarera ståndpunkter om utredningens förslag, oavsett om det gäller äganderätten eller hur mycket skog som ska skyddas. 
 
AVGÖRANDE ROLL I KLIMATOMSTÄLLNIG
Skogsnäringen är en av Sveriges och världens äldsta och viktigaste branscher och spelar en avgörande roll för att vi ska klara klimatomställningen. Det bygger på att skogsindustrin, precis som resten av Sveriges industri, går i täten och med innovation och ny teknik bidrar till kraftigt minskade utsläpp samtidigt som de stärker sin globala konkurrenskraft. Här finns framtidens jobb utanför storstäderna. Här finns viktiga nycklar till klimatomställningen. 
 
Det handlar om att öka träbyggnationen men också om att tillverka förnyelsebara återvinningsbara engångsartiklar, kemikalier, plast, textiler. Det handlar om att göra biodrivmedel från skogsråvara. För att skogen ska behålla sin starka position i svensk ekonomi behövs innovation och nya produkter i takt med att marknaden förändras. 
 
Skogsindustrin har en egen vision att produktionen i det svenska skogsindustriklustret ska fördubblas till år 2035, varav hälften av tillväxten ska komma från nya biobaserade produkter.
Men skogen ska inte bara brukas, dess miljövärden och biologiska mångfald ska också skyddas. Vi socialdemokrater har kraftigt förstärkt medlen för skyddet av vår natur och vill fortsätta stärka skyddet av värdefulla naturskogar. Idag består 69 procent av landets yta av skog, och skogen växer med 120 miljoner kubikmeter varje år. För att kunna göra riktiga avvägningar i balansen mellan naturvård och skogsbruk behöver vi göra korrekta beräkningar. 
 
SVENSK STATISTIK ÄR SNEDVRIDEN
Det sätt Sverige i dag rapporterar skyddade områden på, som ligger till grund för Europeiska miljöbyrån EEA:s jämförelser med andra länder, har ifrågasatts av bland andra Riksrevisionen.
 
Vi beräknar skydd av skog på ett sätt som avviker internationellt, till exempel räknar vi inte in frivilliga avsättningar av skog eller strandskydd. Resultatet är en snedvriden statistik. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå hur vår rapportering kan bli mer jämförbar med andra länders. Vi menar att vi inte bör fatta stora beslut om skydd av skog innan vi har riktiga underlag om hur vi lever upp till internationella åtaganden. Vi kan inte redan nu låsa oss i exakta siffror. 
 
Vi har ett gemensamt ansvar att se till att skogens fulla potential tas tillvara i klimatomställningen och att hela landet kan leva. Samtidigt ska vi säkerställa att skogen finns kvar för kommande generationer. 
 
ISAK FROM (S), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
ANNA-CAREN SÄTHERBERG (S), gruppledare i riksdagens näringsutskott
HANNA WESTÉREN (S), gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
 
 
 
 
Opinion
Publicerad:
 • Kraftiga skogsbränder kan öka kolupptag

  Kategorier: skogsbränder, kolupptag
  Skogen som växer upp efter en skogsbrand kan, under vissa förhållanden, kompensera för brandens kolutsläpp, enligt amerikanska klimatforskare.
 • Annons
 • Drifttid upp, prestation ned

  Uppstädning efter stormar drog sannolikt ned skogsmaskinernas effektivitet i den senaste produktivitetsundersökning som gjorts.
 • Fossilfritt hela vägen till kund

  Södra lanserar nu produkter där ingen fossil energi använts vare sig inom framställning eller transport.
 • Annons
 • ”Produktivitet får inte gå ut över kvalitet”

  När kraven på lönsamhet, produktivitet och hänsyn ska samsas är det upp till entreprenören och ytterst maskinföraren att lösa ekvationen. Just produktivitet är ett laddat ord och många vill hellre prata om kvalitet.
 • Ny klassning av bränsleved

  Den 13 september inför Biometria klassning av bränsleved i två klasser, prima och utskott.
 • Annons