Växter renar industrins vatten

1 oktober 2010 Enligt forskning på Linnéuniversitetet kan noggrant utvalda växter rena vatten från industrier. Varefter man sedan kan släppa ut det igen utan att miljön påverkas negativt.

Forskning vid Linnéuniversitetet tar nu klivet ut från laboratorierna för att pröva de framgångsrika resultaten i större skala.
 
Trägolvföretaget Kährs har, med hjälp av William Hogland, professor i miljöteknik och återbruk vid Linnéuniversitetet, byggt en pilotanläggning för vattenrening med speciella växter, dammar och luftning för att verksamheten ska minimera den negativa miljöpåverkan.
Med den nya anläggningen kan speciellt utvalda växter i våtmarker ta hand om vissa föroreningar, sedimentering i dammar andra föroreningar och några kan elimineras genom luftning.

— Projektet är verkligen spännande och det är fantastiskt att vi själva kan rena vårt vatten samtidigt som vi skapar ett vackert vattenområde. Här har vi på Kährs möjligheten att bli ett miljöföredöme både regionalt och internationellt där vi inte bara tar hand om dagvattnet för användning inom industrin utan även minskar det totala vattenanvändandet, säger Per Skårner, vd och koncernchef för AB Gustaf Kähr.
Målet är att man i samarbete med Linnéuniversitetet ska kunna bygga en fullskaleanläggning för vattenrening på Kährs område.Övriga samarbetspartners är Casco Adhesives, Becker Acroma, Anlager Sverige AB och Kalmar Energi.
 
Professor William Hogland har tillsammans med sitt forskarteam under många år studerat växters förmåga att binda eller ta upp skadliga ämnen. Han har exempelvis varit i Brasilien för att ta del av den forskning på området som pågår där. Dessa brasilianska forskare, som studerar olika växters reningsförmåga, kommer till den stora internationella miljökonferensen Linnaeus Eco-Tech ’10 som anordnas i Kalmar den 22—24 november 2010. Konferensen riktar sig inte enbart till miljöforskare utan lika mycket till regionala och internationella företag.

— Genom konferensen hoppas vi kunna lyfta intresset för att med kraft åstadkomma rening av dagvatten på industriytor, men också dagvatten från andra urbana ytor som exempelvis hamnområden, säger William Hogland.
Vattenreningsprojektet hos Kährs leds från Linnéuniversitetets sida av professor William Hogland och professor Marcia Marques. Till sin hjälp har de även doktoranderna Fabio Kazcala, Sawanya Laohaprapanon, Henrik Hansson och Henrik Svensson

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb