”Utredningen öppnar för nya konflikter”

30 april 2021 Naturskyddsföreningen anser i sitt remissvar att skogsutredningens förslag kan leda till nya konflikter. Detta går emot syftet som var att lösa oenigheter, anser de.

”Utredningen öppnar för nya konflikter”

I dag löper remisstiden ut för den statliga skogsutredningen. Naturskyddsföreningen är i sitt remissvar kritisk till många av utredningens förslag.

– En modern skogspolitik behöver gå i takt med samhällsutvecklingen. Utredningen har möjligen satt ett tillfälligt plåster på några öppna sår, men den har inte lyckats levererat en långsiktig, sammanhållen och hållbar lösning för skogen, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Dagens skogspolitik i Sverige har funnits i nästan 30 år. Under denna tid har mycket hänt i omvärlden, skriver föreningen. Miljömålssystemet, certifieringar och EU-rätten är exempel på förändringar som borde beaktats i skogsutredningen.

I sitt remissvar säger Naturskyddsföreningen nej till att korta handläggningstider för avverkningsärenden, liksom till att nyckelbiotoper ska gallras bort ur Skogsstyrelsens register. Nyckelbiotopsregistreringen skulle, enligt skogsutredningen, ersättas av information om naturvärden som endast ska vara tillgänglig för markägare och myndigheter på Skogsstyrelsens webbplats.

Men föreningen anser att de två förslagen underminerar miljöorganisationers rättigheter att få tillgång till miljöinformation och att delta i beslutsprocesser på det sätt som Århuskonventionen gör gällande. Detta är inte att ge miljöorganisationer en rimlig chans att delta, poängterar de.

”Genom att avveckla nyckelbiotoperna och ersätta nyckelbiotopsinventeringarna med en ”naturmiljöbeskrivning” så öppnar utredningen upp för nya konflikter i skogen”, skriver föreningen.

Vidare avstyrker de förslaget om att frivilligt formellt skydd ska vara det huvudsakliga arbetssättet för skydd av skog. 

NEJ TILL NATIONELLT TILLVÄXTMÅL

Föreningen vill också slippa införandet av ett nationellt mål för hållbar tillväxt i skogen.

”För det första delar Naturskyddsföreningen inte den syn som utredningen ger uttryck för om att en ökad tillväxt är ett nödvändigt samhällsmål för en ökad biomassaproduktion. I första hand bör potentialen för återvinning och återbruk av fiber ske i så hög grad som möjligt. Dessutom riskerar ett ökat tillväxtmål stå i konflikt med såväl målet om att bevara. biologisk mångfald, renskötselns rättigheter och skogens sociala och kulturella värden”, står det i remissvaret.

Naturskyddsföreningen avstyrker bestämt förslaget om ett nationellt handlingsprogram för biologisk mångfald i skogen. Detta eftersom man befarar att programmet kommer att baseras på politiska värderingar och budgetanslag istället för de faktiska biologiska behoven.

JA TILL ATT SKYDDA FJÄLLSKOGARNA

Ett förslag som bejakas till fullo är att skydda de stora sammanhängande naturskogarna ovan och i anslutning till fjällnära områden.

Även att skogsvårdslagen ska ställa kunskapskrav på skogsägare bejakas (om än med vissa reservationer).

Föreningen stöder också förslaget om ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen, både avseende skydd och skogsbruk. Man är positiv till att den svenska strategin för bioekonomi ska ha en bred representation från samhället och särskilt fokus på mångbruk i skogen.

Naturskyddsföreningens remissvar genomsyras av viljan att politikerna ska ta större hänsyn till att skogen berör långt fler än markägarna.

”Hur skogen brukas berör miljontals fler människor än de som äger marken där skogen växer. En samlad, tydlig och vägledande skogspolitik är därför av största vikt om Sverige ska kunna nå de mål för samhället som riksdagen satt upp”, skriver Naturskyddsföreningen.

Här kan du läsa Naturskyddsföreningens remissvar

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb