Törskate – ingen stor värdesänkare

22 maj 2023 Skadesvampen törskate tycks ha ganska liten inverkan på gallringsskogens tillväxt och värde, enligt en ny studie från Skogforsk.

Törskate – ingen stor värdesänkare
Stam angripen av törskate. Foto: Ellinor Lindmark.

Studien, som utförts av Skogforsk i samarbete med Skogsstyrelsen, visar att törskate orsakar begränsade produktionsförluster i gallringsskog. Det är därför inte alltid ekonomiskt försvarbart att avverka skogen i förtid, visar studien.

Att törskate ofta angriper tallbestånd och orsakar döda trädtoppar är något som de flesta skogsägare i norra Sverige känner till. Men kunskapen om effekterna – och hur skötsel ska bromsa angreppen –har hittills varit låg.

Den nya studien ger vissa indikationer.

– Resultatet pekar på att det inte är ekonomiskt försvarbart att avverka gallringsbestånd i förtid som är angripna av törskate, säger Tobias Gramner från Skogsstyrelsen som är projektledare för samverkansprojektet multiskadad ungskog i norr.

Men det är för tidigt att ge rekommendationer, anser han.

– Vi behöver göra fler studier för att få en heltäckande bild av de långsiktiga effekterna och ekonomiska konsekvenserna som törskateangrepp kan innebära i gallringsskogar, säger han.

I studien ingår nämligen inte nya skador vilket kan leda till en underskattning av de ekonomiska förlusterna. Men för de bestånd som ingått är antalet nya angrepp av törskate relativt lågt i förhållande till de äldre skadorna. Resultatet indikerar en kraftig infektionsvåg av törskate relativt tidigt i ungskogsfasen som senare klingar av, uppger Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.


Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb