Ny forskning:

Tidig gödsling fördubblar stamvolymen

22 november 2023 När näringsämnen tillförs marken i ung granskog kan beståndet ge fördubblad stamvolym, enligt en ny omfattande studie.

Tidig gödsling fördubblar stamvolymen
Studier av gödsling visar påtagligt ökad tillväxt om den utförs när granskogen är ung. Foto: Linnéuniversitetet.

Forskarna från Linnéuniversitetet och Sverige lantbruksuniversitet tycker att det är dags att ändra tidigare antaganden om att gödsling i ungskog är olönsam. Detta efter att ha utfört tester på tio platser i Sverige.

– Vår studie visar att gödsling i ungskog med gran ger mer än en fördubbling av stamvolymen jämfört med träd som inte har fått gödsel. Liknande studier finns i Europa och Nordamerika som visar på goda resultat, men inte lika stor tillväxtökning som vi har fått, säger Carl Svensson, doktorand vid institutionen för skog och trä, i ett pressmeddelande från Linnéuniversitetet.

En viktig slutsats är att det är just den tidiga gödslingen som ger bäst effekt.  

– Tidig näringstillförsel ger större tillväxtökning än när man gödslar äldre skogar. Att tillsätta näring vartannat år ger samma resultat som att göra det årligen, vilket minskar behovet av gödsel och kostnader. Även näringstillförsel var tredje år resulterar fortfarande i stora tillväxtökningar. Vi noterade också att effekten är densamma oavsett om man sprider näringsämnen manuellt i experiment eller maskinellt i praktisk skala, säger Martin Bader, professor vid institutionen för skog och trä vid Linnéuniversitetet.

Att gödsla marken i ung skog går emot tidigare praxis i norra Europa. Då tillförs kväve oftast sent i barrskogens tillväxt. För närvarande gödslas nästan inte alls i Sverige, endast i 0.04 procent av bestånden förra året.

Forskarna påpekar att gödslingen gynnar skogsbrukets ekonomi samtidigt som det ger positiva klimateffekter. Varje kubikmeter granskog binder in nästan ett ton koldioxid, uppger de,

Studien är publicerad i tidskriften Forest Ecology and Management.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb