Terrängkörning kan orsaka ras

24 november 2021 Körning i terräng eller genom vattendrag samt grävning och anläggande av skogsbilvägar – allt detta kan orsaka ras som i sin tur skadar på samhällsfunktioner. Nu vill flera myndigheter se åtgärder.

Terrängkörning kan orsaka ras

I Ödeshög 2007 spolades hundra meter av länsväg 918 bort. Anledning: kraftig nederbörd i kombination med en dåligt underhållen vägtrumma i skogsbäcken. Den gången kom, som tur var, ingen människa till skada.

I en ny rapport från Skogsstyrelsen ges flera exempel på ras som uppkommit i samband med skogsbruk. Dåligt planerad terrängkörning och korsning av vattendrag pekas särskilt ut. Ytterligare en orsak är dåligt planerad grävning av vägar. Det kan göra så att vatten leds om och bindande vegetation avlägsnas i instabila områden. Klimatförändringarna befaras öka risken för skador på infrastruktur, elförsörjning, bostäder och i värsta fall även människor. 

– Redan idag ser Trafikverket tydliga indikationer på att det finns samband mellan skogsbruksåtgärder och skador från naturhändelser längs statliga vägar och järnvägar. Klimatförändringarna riskerar att leda till fler trafikstörningar samt ökade kostnader för återställande av infrastruktur, säger Markus Lundkvist, utredare i klimatanpassning på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen bedömer att det finns närmare en halv miljon hektar känsliga skogsområden med branter och risk för ras och översvämning.  

FÖLJ MÅLBILDERNA

Att följa skogsvårdslagen är det råd som ges markägare för att motverka erosion och ras. Dessutom bör man följa de branschgemensamma målbilderna för terrängkörning respektive överfart av vatten.

Även avverkningar och markberedning kan orsaka liknande skador. Men det behövs mer kunskap. De inträffade händelserna visar att samhällets kunskaper är för dåliga, menar rapportförfattarna. De kritiserar också att rasen dokumenteras och utreds otillräckligt. 

– Det råder brist på kunskap om och förståelse för de här riskområdena och deras samband med skogsbruk. Därför behövs nu en kunskapshöjning men också nya och förändrade skötselmetoder för att minska risken för ras som kan ge allvarliga samhällsstörningar, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsen.

I rapporten föreslås en satsning på kunskapsuppbyggnad både inom skogsbruket och på övergripande samhällsnivå. Man vill också se en bättre tillämpning av skogsvårdslagens hänsynsparagraf och miljöbalken. Skogsvårdslagen bör också ses över och klimatanpassas. Vidare behöver ansvarsfördelningen mellan den enskilda och det offentliga klargöras, anser utredarna.

Om rapporten Skogsbruksåtgärder och skador på samhällsfunktioner: Har tagits fram av Skogsstyrelsen i samarbete med MSB, Statens geotekniska institut och Trafikverket med finansiering av SMHI. Den berör även ökningen av stormar och bränder som väntas bli en följd av klimatförändringarna. Rapporten har tagits fram som en del i samhällets arbete med klimatanpassning och kommer nu bli ett underlag till regeringen via det nationella expertrådet för klimatanpassning.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb