Terrängkörning kan orsaka ras

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Körskador kan ge långt mer än estetiska konsekvenser. Foto: Bengt Ek.
Körning i terräng eller genom vattendrag samt grävning och anläggande av skogsbilvägar – allt detta kan orsaka ras som i sin tur skadar på samhällsfunktioner. Nu vill flera myndigheter se åtgärder.

I Ödeshög 2007 spolades hundra meter av länsväg 918 bort. Anledning: kraftig nederbörd i kombination med en dåligt underhållen vägtrumma i skogsbäcken. Den gången kom, som tur var, ingen människa till skada.

Annons
Annons

 
I en ny rapport från Skogsstyrelsen ges flera exempel på ras som uppkommit i samband med skogsbruk. Dåligt planerad terrängkörning och korsning av vattendrag pekas särskilt ut. Ytterligare en orsak är dåligt planerad grävning av vägar. Det kan göra så att vatten leds om och bindande vegetation avlägsnas i instabila områden. Klimatförändringarna befaras öka risken för skador på infrastruktur, elförsörjning, bostäder och i värsta fall även människor. 
– Redan idag ser Trafikverket tydliga indikationer på att det finns samband mellan skogsbruksåtgärder och skador från naturhändelser längs statliga vägar och järnvägar. Klimatförändringarna riskerar att leda till fler trafikstörningar samt ökade kostnader för återställande av infrastruktur, säger Markus Lundkvist, utredare i klimatanpassning på Trafikverket, i ett pressmeddelande.
Skogsstyrelsen bedömer att det finns närmare en halv miljon hektar känsliga skogsområden med branter och risk för ras och översvämning.  
 
FÖLJ MÅLBILDERNA
Att följa skogsvårdslagen är det råd som ges markägare för att motverka erosion och ras. Dessutom bör man följa de branschgemensamma målbilderna för terrängkörning respektive överfart av vatten.
Även avverkningar och markberedning kan orsaka liknande skador. Men det behövs mer kunskap. De inträffade händelserna visar att samhällets kunskaper är för dåliga, menar rapportförfattarna. De kritiserar också att rasen dokumenteras och utreds otillräckligt. 
- Det råder brist på kunskap om och förståelse för de här riskområdena och deras samband med skogsbruk. Därför behövs nu en kunskapshöjning men också nya och förändrade skötselmetoder för att minska risken för ras som kan ge allvarliga samhällsstörningar, säger Anja Lomander, markspecialist på Skogsstyrelsen.
I rapporten föreslås en satsning på kunskapsuppbyggnad både inom skogsbruket och på övergripande samhällsnivå. Man vill också se en bättre tillämpning av skogsvårdslagens hänsynsparagraf och miljöbalken. Skogsvårdslagen bör också ses över och klimatanpassas. Vidare behöver ansvarsfördelningen mellan den enskilda och det offentliga klargöras, anser utredarna.
 
Om rapporten Skogsbruksåtgärder och skador på samhällsfunktioner: Har tagits fram av Skogsstyrelsen i samarbete med MSB, Statens geotekniska institut och Trafikverket med finansiering av SMHI. Den berör även ökningen av stormar och bränder som väntas bli en följd av klimatförändringarna. Rapporten har tagits fram som en del i samhällets arbete med klimatanpassning och kommer nu bli ett underlag till regeringen via det nationella expertrådet för klimatanpassning.
 
 
 
 
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Norra Skog höjer massavedspriser

  Kategorier: virkesmarknad
  Norra skog höjer priserna på såväl barr- som lövmassaved med 20 kronor kubikmetern.
 • Annons
 • Så bekämpas barkborre i reservat

  I en ny rapport sammanfattar landets länsstyrelser vilka åtgärder de gjort för att bekämpa granbarkborren i naturreservat.
 • Jämställdhetsansvar halkar runt på SLU

  Kategorier: jämställdhetsarbete, SLU
  En ny studie från SLU visar att ansvaret för jämställdhetsarbete halkar runt i organisationen. Här finns en utbredd förväntan på att andra ska ta ansvar.
 • Annons
 • Reservatsbildning – här är råden

  Frågor om naturreservat tillhör de vanligaste hos Norra Skog. På sin webb listar föreningen vad markägaren bör tänka på.
 • Tips vid oväntade intäkter

  Oväntade intäkter är inte alltid goda nyheter. SKOGEN har frågat en skatteexpert hur man kan hantera oplanerade förtida avverkningar.
 • Annons