Tallplantor ökar igen

16 april Under 2023 ökade antalet levererade skogsplantor. Tall stod för den största ökningen.

Tallplantor ökar igen
Foto: Le Carlsson.

Ökningen för samtliga plantor är endast ett par procent, men i antal handlar det om nio miljoner fler än 2022.

Totalt levererades 431 miljoner plantor, varav tall stod för 236 miljoner, en ökning med sju miljoner. Tall har ökat stadigt i flera år, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Antalet granplantor, 176 miljoner, var detsamma som 2022.

Görs en jämförelse med 2021 av de totala plantleveranserna handlar det istället om minskningar. Men året sticker ut som ”ett toppår”, uppger myndigheten. Mängden levererade plantor var anmärkningsvärd, hela 21 miljoner fler än i fjol.

Men för 2023 gäller följande: gran- och tallplantor utgör tillsammans 96 procent av de totala plantleveranserna.  Contortatallen står för 1,9 procent och lärk för 1,1 procent.

Inget lövskutt i statistiken

Det ofta omtalade ökade intresset för lövträd ger inget skutt i plantstatistiken.

För björk och övriga lövträd gäller samma andel som för sitkagran och övriga barrträd. Var för sig har trädslagen mindre än 0,8 procent av antalet levererade skogsplantor.

Bland produktionsmetoderna dominerar täckrot. Tall och contortatall produceras i princip enbart som täckrotsplantor, för gran är andelen 79 procent.  Andelen täckrotsplantor för lärk var 41 procent, vilket är en ökning jämfört med 2022.

Majoriteten av andra barrträdsplantor samt lövträdsplantor producerades som barrot 2023. Drygt 4 procent av barrträdsplantorna producerades som hybridplantor.

Beträffande förökningsmetod odlas nästan alla barrplantor från frö. Vegetativ förökning tillämpades främst för andra lövplantor än björk.

Andelen barrträdsplantor med  någon form av plantskydd mot snytbagge har ökat sedan åtta år. 2023 hade 71 respektive 45 procent av gran- och tallplantorna snytbaggeskydd.

Hälften med mekaniskt skydd

Trenden med ökad andel mekaniskt skydd och minskad andel insekticidbehandlade plantor har varit tydlig om man ser ett decennium bakåt. Läget har dock stabiliserats sedan några år, med mekaniskt skyddade plantor på 50 procent och de insekticidbehandlade på 3 procent.

Av levererade skogsplantor 2023 kom 88 procent från plantagefrö från svenska plantager.  Tall- och contortatallplantor kommer nästan uteslutande från svenskt plantagefrö. Andelen granplantor från svenska fröplantager var 82 procent 2023.

När det gäller införsel till Sverige hänvisar Skogsstyrelsen till statistik från 2022. Då infördes drygt 58,9 miljoner skogsplantor från andra länder. Det är 14 procent av alla levererade plantor som åtminstone delvis hade producerats utanför Sverige.

Införseln av frö varierar kraftigt, både gällande mängd och trädslag. 2022 var mängden 271 kg.

Fakta om planttyper: Täckrot – rötterna omges av en odlingsklump som vanligtvis består av torv. Hybridplanta – omskolade täckrotsplantor på friland. Barrot – utan medföljande jord- eller torvklump kring rötterna. Källa: Skogsstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb