Svenskar villiga att betala för biologisk mångfald

22 januari I genomsnitt 360 kronor per person och år. Så mycket är svenskarna villiga att betala för att skydda mer biologisk mångfald i skogarna, enligt en rapport från Skogsstyrelsen.

Svenskar villiga att betala för biologisk mångfald
Låga som lämnats i tallbeståndet för att gynna biologisk mångfald.Foto: Karin Lepikko.

Betalningsviljan motsvarar ett årligt värde på 2,6–3,7 miljarder kronor.

– Det är naturligtvis mycket svårt att värdera detta. Och många menar att biologisk mångfald är ovärderlig. Men för att samhället ska kunna fatta välgrundade beslut i ett läge med allt hårdare konkurrens om markanvändningen behöver vi ha värden på skogens alla nyttor, säger Tina Nilsson, utredare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Med en efterfrågan och pris på biologisk mångfald finns också möjligheter att utveckla nya affärsmodeller för skogsägare anser Skogsstyrelsen. De nämner detta i ett förslag som lämnats vid utvärderingen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Skogsstyrelsen skriver också att mer än halva världens BNP är beroende av naturen och dess ekosystemtjänster. På sikt hotas vårt välstånd om vi inte har tillräckligt med biologisk mångfald.

En nationalekonomisk förklaring till nedgången för biologisk mångfald är att dess bidrag till ekonomin ofta underskattas av beslutsfattare, eftersom den inte har ett ekonomiskt värde som synliggör nyttan tillräckligt. Därför har Skogsstyrelsen nu försökt ringa in värdet utifrån tidigare publicerade värderingsstudier av skoglig biologisk mångfald i Sverige, Finland och Norge.

– Vi ska kunna nyttja skogens alla värden och samtidigt bevara den biologiska mångfalden. Den målkonflikten blir lättare att beskriva i beslutsunderlag om vi också vet värdet på den biologiska mångfalden. Nu har vi en indikation på det och därmed ett viktigt kunskapsunderlag, säger Tina Nilsson

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb