Sveaskog bjussar på biotoper under 5 hektar

1 juli 2008 När Sveaskog nu ändrar sin frivilligt sparade skog till formellt skyddad så bjuder det statliga bolaget på områden som är under 5 hektar. Genom lagskyddet kan man sälja skiften med nyckelbiotoper utan att dessa hotas av avverkning.

Nu har Sveaskog och Skogsstyrelsen tecknat avtal om formerna för bildande av naturvårdsavtal och biotopskydd när Sveaskog säljer skogsmark. Syftet med avtalet är att ge formellt skydd åt skogsområden med höga naturvärden som Sveaskog sedan tidigare avsatt frivilligt.

Inom de skogsskiften som säljs till privata köpare finns större och mindre områden med så höga naturvärden att Sveaskog har valt att undanta dem från skogsbruk som frivilligt skyddade naturvårdsskogar.

Det nya avtalet innebär att Skogsstyrelsen ger formellt skydd åt områden på mellan 0,5-20 hektar som säljs i Sveaskogs försäljningsprogram och som Sveaskog har avsatt frivilligt. Skyddet sker med naturvårdsavtal eller biotopskydd. Områdena skyddas formellt innan Sveaskog överlåter skogsmarken till en ny markägare.

– Vi har ett uppdrag från Riksdagen att sälja 5-10% av vårt markinnehav. Och när vi säljer skogsmark kan vi inte styra över hur våra frivilligt skyddade områden hanteras i framtiden. Det avtal som vi nu har tecknat med Skogsstyrelsen gör det möjligt att både formellt skydda värdefull skog och att genomföra markförsäljningen, berättar Sveaskogs vd Gunnar Olofsson.

Sveaskog får ersättning för den areal inom varje enskilt område som överstiger 5,0 hektar. Områden som är 5,0 hektar eller mindre skyddas formellt utan ersättning.

De skogsskiften som säljs enligt riksdagsbeslutet är upp till 500 hektar i norra Sverige. I södra Sverige understiger de normalt 200 hektar.

Sveaskog har frivilligt skyddat totalt 140 000 hektar produktiv skogsmark som s k ”ej utbytbara naturvårdsskogar”. Dessa områden är ofta små och finns spridda på Sveaskogs marker över hela landet. Sveaskog undviker att sälja områden som klassificerats som ej utbytbara naturvårdsskogar om de uppgår till 20 hektar eller mer.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Tomas Frisk är ny chef för skog på WWF
SkogenJobb