Skogens tillväxt ökar något

29 maj 2023 Tillväxttakten ökar något men virkesförrådet planar ut. Det visar den årliga statistiken från SLU Riksskogstaxeringen.

Skogens tillväxt ökar något
Bokskog i Skäralid. Foto: Ola Borin, SLU

Den årliga tillväxten, som avser ett genomsnitt av hur träden vuxit de senaste fem åren, visar nu en svag ökning. Det är ett trendbrott efter en minskning sedan 2012.

– Samtidigt ser vi rekordnivåer av såväl avverkad volym som volymen av träd som dör av andra orsaker som snö, vind och barkborreskador, säger Per-Erik Wikberg, redovisningsansvarig på SLU Riksskogstaxeringen, i ett pressmeddelande.

Sammantaget gör detta att  volymen skog, det vill säga virkesförrådet, i Sverige har stabiliserats på cirka 3,6 miljarder skogskubikmeter med en fortsatt svag årlig ökning.

Den nya statistiken visar också att tallen sett till volym nu har passerat granen som det vanligaste trädslaget. När det gäller antalet träd är björken fortfarande vanligast.

I årets Skogsdata presenteras även preliminär statistik som visar en fortsatt återhämtning av de enskilda trädens tillväxt sedan torråret 2018.

En fördjupning görs i år i gammal skog. Enligt Riksskogstaxeringen finns det ungefär 2,4 miljoner hektar i Sverige, eller cirka tio procent av den produktiva skogsmarken. Mest finns i de västra delarna av Norrland.

Som gammal definieras skog äldre än 140 år i norra Sverige och äldre än 120 år i södra Sverige.

Sedan Riksskogstaxeringen startade för hundra år sedan har arealen gammal skog minskat kraftigt. Sedan 1990-talet syns dock en ökande trend.  29 procent, cirka 700 000 hektar, är formellt skyddad.  Varje år slutavverkas mellan 20 000 och 40 000 hektar gammal skog.

– Den gamla skogen är barrträdsdominerad med undantag för gammal ädellövskog i söder. Gammal skog innehåller betydligt större volymer död ved än övrig skog. Den ligger också längre ifrån väg, är vanligare på brant mark och i kantzoner mot myr, berg och sötvatten än övrig skog, säger Per Nilsson, projektledare på Riksskogstaxeringen.

Till Riksskogstaxeringen

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb