Stoppa bortforslingen av sågarna i norr

10 mars 2009 Låt Sveaskog vara aktiv ägare i sågverk, vid sidan av ägandet i Setra Group. Det skriver Piteås kommunalråd Peter Roslund till näringsminister Maud Olofsson efter att Setra på ett drygt år har lagt ned över 60 procent av sin sågkapacitet i norra Sverige. SKOGEN publicerar brevet.

Till
Näringsminister Maud Olofsson
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

För lite mer än en månad sedan beslutade Setra Group’s styrelse att lägga ned Lövholmens sågverk i Piteå. I december 2007 sedan togs beslutet om att lägga ned Seskarö sågverk i Haparanda. På lite drygt ett år har Setra Group lagt ned över 60 % av sin sågkapacitet i norra Sverige.

Två av de historiskt mest lönsamma sågverken i norra Sverige går därför samma öde tillmötes efter enbart några år under Setras flagg. Detta är anmärkningsvärt i sig, och visar tydligt på att Setra Group inte har förmåga eller ambition att utveckla sågverksnäringen i norra Sverige.
Setra Groups beslut får dessutom negativa konsekvenser för Sverige ur flera perspektiv:

1) Värdekedjan hotas. Skogsindustri handlar i stor utsträckning om samverkan mellan skogs-ägare, sågverk och pappersbruk där alla är beroende av varandra — en integrerad kedja. Historiskt sett har Sveriges regeringar under decennier varit med och utvecklat denna kedja på ett mycket positivt sätt vilket bidragit till att Piteå idag ofta lyfts fram som Sveriges huvudstad för skogsindustri. Denna historiska styrka och tydlighet är en viktig del i att företag som t.ex. SmurfitKappa genomfört miljardinvesteringar i Piteå. I sammanhanget är en stabil råvaru-försörjning en viktig del i kedjan och en nödvändighet för vår industri.

2) Satsningar inom Cleantech påverkas negativt. Den forskning och utveckling som bedrivs i Piteå inom området förnyelsebar energi är helt i linje med den överenskommelse regeringen presenterade några veckor sedan. Den integrerade kedjan som beskrivs under punkt 1 ovan, har under senare år utvecklats med ett 4:e steg kring förnyelsebar, miljövänlig energi. Den utveckling som sker i Piteå påverkas klart negativt då denna integrerade kedja bryts.

3) Statens skogstillgångar i norra Sverige sjunker i värde. Det överskott av sågtimmer som redan finns i norra Sverige förväntas öka enligt Skogsstyrelsen. Detta leder till att värdet på statens skogar sjunker.

4) Jobben flyttar utomlands då sågverkskapaciteten nedmonteras. Redan nu har fartyg börjat exportera norrländskt sågtimmer till sågverk i andra länder runt Östersjön. En fullständigt bakvänd utveckling för ett modernt industriland som Sverige. Då konjunkturen vänder kommer vi inte att ha sågverkskapacitet kvar, varför dessa jobb riskerar att vara förlorade för alltid.

Till ovanstående negativa konsekvenser kan läggas att Setra Group’s ledning förvägrar oss möjligheten att försöka hitta andra ägare som vill driva sågen vidare. Intressenter till detta finns om vi bara tillåts, men Setra Group vill omöjliggöra framtida sågning genom att nedmontera och bortforsla utrustningen. Jag har noterat Din och regeringens ambition att hitta nya ägare till bilföretaget SAAB, ett uppdrag som inte är så lätt, men som jag ändå hoppas att Ni lyckas med. Vad gäller Lövholmens sågverk finns intressenter till att ta över sågverket, men Setra Group tillåter det inte. Den omvända situationen!

Som hälftenägare i Setra Group kan staten via sitt bolag Sveaskog agera för att förhindra denna negativa utveckling. Vi efterfrågar inte statens pengar, men vill däremot att Du som Näringsminister och ägarrepresentant till Sveaskog utfärdar ägardirektiv som öppnar upp möjligheter för Sveaskog att agera på ett för Sverige konstruktivt och utvecklande sätt:

• Låt Sveaskog vara aktiv ägare i sågverk, vid sidan av ägande i Setra Group.
• Ge Sveaskog ägardirektiv att verka för att såga och förädla svensk skog i Sverige, där den växer.
• Använd din påverkansmöjlighet som hälftenägare av Setra Group till att stoppa nedmonteringen och bortforsling av sågverksutrustningen, så att andra ägare kan få en möjlighet driva sågverket vidare.

Med dessa förändringar skulle möjligheten att rädda svenska jobb öka drastiskt. Statens värde på sina skogar skulle stärkas. Den värdefulla integrerade kedjan inom skogsnäringen kan bibehållas och den framgångsrika utvecklingen mot förnyelsebar och miljövänlig energi stärks.
Vi har allt att vinna på detta.
Med hopp om snar handläggning och med vänliga hälsningar

Peter Roslund
Kommunalråd
Piteå kommun

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb