Stärkt roll för skogen i global utveckling

29 maj 2009 Skogens roll som ett medel för att bekämpa fattigdom och bidra till en rättvis och globalt hållbar utveckling ska stärkas. Det är syftet med den överenskommelse om partnerskap som undertecknas idag mellan Skogsstyrelsen och Sida.

Sveriges politik för global utveckling har som övergripande mål att Sverige på ett effektivt sätt skall bidra till en globalt hållbar utveckling. Skogen har en viktig funktion inom fattigdomsbekämpning och för att begränsa effekterna av klimatförändring. För att bättre kunna nyttja skogsresurserna fattade Sida år 2007 ett beslut om Skogsinitiativet för global utveckling.

Dagens överenskommelse mellan Skogsstyrelsen och Sida innebär bland annat att Skogsstyrelsen från och med 1 juni tar över det operativa ansvaret från Sida för enskilda insatser inom Skogsinitiativet. Tanken är att den fördjupade samverkan mellan myndigheterna ska stärka Sveriges roll i det globala arbetet för ett hållbart nyttjande av skogsresurser och skogens roll i fattigdomsbekämpning.

− Skogen är både globalt och lokalt en viktig naturresurs som om den brukas hållbart kan skapa förutsättning för ekonomisk utveckling och en god livsmiljö. Dagens överenskommelse är ett viktigt steg i att utveckla vår myndighetsroll och bidra till Sveriges politik för global utveckling, säger Håkan Wirtén, överdirektör på Skogsstyrelsen.

Överenskommelsen innebär dels en kompetensförstärkning hos Sida vad gäller skogliga frågor och internationella skogliga förhandlingar och dels en kompetensförstärkning hos Skogsstyrelsen vad gäller globala utvecklingsfrågor. Det långsiktiga målet med överenskommelsen är att verka för ett långsiktigt brukande av skogens resurser som medel för fattigdomsbekämpning genom ekonomisk och social utveckling, god miljö och långsiktigt klimatrelaterat arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb