DEBATT.

Ställ inte miljö och människor mot varandra!

13 december 2016 Regeringen förbereder nu ett förslag till skatt på lastbilstansporter som gör det dyrare att bo, leva och driva företag där det saknas hamn eller järnväg. I de fyra nordligaste länen påverkar en sådan skatt utsläpp av växthusgaser – bara genom att verksamheter slås ut och människor tvingas flytta. Det skriver 12 företag och organisationer som enats kring vad de anser vara en ödesfråga för norra Sverige.

Ställ inte miljö och människor mot varandra!

Regeringens planer är inte bra för Sverige – än mindre för människorna i vår region! Den försvårar övergången till en biobaserad ekonomi och vidgar den redan djupa klyftan mellan stad och land.

Befolkningen och företagen i de nordligaste länen är lika angelägna som regeringen om att minska utsläppen av växthusgaser. En vital landsbygd med starka gröna näringar blir ännu viktigare när ekonomin ska baseras på fotosyntesen och förnybara material, istället för på ändliga, klimatskadliga resurser. För att detta ska lyckas, måste folk och företag på landsbygden få konkurrera på rimliga villkor.

Regeringen vill stimulera fram en övergång från lastbilstransporter till sjö- eller tågtransporter, vilka kan ge lägre utsläpp av växthusgaser. En förutsättning är då att det över huvud taget finns alternativ till lastbilarna. I stora delar av norra Sverige saknas detta! Här ger en kilometerskatt på lastbilar bara ökade kostnader för människor och företag, utan att någon miljöeffekt åstadkoms. Tåg och båtar finns inte överallt. Ett av de tydligaste exemplen är transport av skogsråvara från skog till industri, som alltid börjar i skogen. Andra exempel är transport av allt från mat till kläder till orter som saknar hamn och järnväg.

En kostnadshöjning på hushållens dagligvaror, och företagens insatsvaror, är det sista människor utanför stadskärnorna behöver. Om det blir dyrare att bo och driva företag kommer människor att tvingas flytta och verksamheter att slås ut. Detta kan kortsiktigt ge mindre utsläpp, men försvårar övergången till en biobaserad ekonomi. Produktionen av biobränsle kan till exempel inte bära ytterligare pålagor. Likaså skulle skogsbrukets lönsamhet långt från industrin sjunka till nivåer som gör att avverkningar och skogsvård minskar dramatiskt, till skada för industri och välfärd idag och i framtiden. Stora volymer av förnybara råvaror växer inte i parker eller balkonglådor.

En kilometerskatt ställer människor och miljö mot varandra! Istället bör regeringen stötta den utveckling som pågår inom åkerinäringen, där en växande andel av bränslet kommer från förnybara källor, och inom skogsindustrin, där arbetet med att utveckla och producera förnybara bränslen växer. Regeringen bör också stötta ökade totalvikter på lastbilar, vilket minskar utsläppen. Skapa stabila spelregler som stimulerar biobaserade produkter, från trähus till fordonsbränslen, och ger folk och företag i vår region möjlighet att bidra till en stark, klimatsmart svensk ekonomi!

Olle Söderström, vd, Norrskog

Markus Sundström, vd, Sundfrakt

Mats Sandgren,vd, SCA Skog

Susanne Öberg, regionchef, LRF Jämtland och LRF Västernorrland

Mikael Schahine, vd, Reaxcer

Per Lärkeryd, vd, Norra Skogsägarna

Stefan Nordström, vd, Timmerkörarna

Carina Ahlfeldt, Regionchef Sveriges Åkerföretag Norr

Mats Granath, Regionchef, LRF Västerbotten och LRF Norrbotten

Mikael Ådahl, vd, Örnfrakt

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb