”Sköt skogen klimatsmart”

26 december 2018 Efter sommarens extremväder kan skogsägarfamiljer som tänker på sina barns framtid ­fundera på vad som kan göras för klimatet. Det finns fantastiska möjligheter, säger Jan Falck som är universitetslektor vid SLU.

– Klokt skött skog minskar hastigheten på klimatförsämringen genom att träden binder in koldioxid ur atmosfären i trädens stammar, ­grenar och rötter. För att binda mycket kol ska man sträva efter att ha varje kvadratmeter på fastigheten täckt av skog med god tillväxt.

Väl skött skog kan öka med i snitt fem kubikmeter stamved per år och hektar, enligt honom.
– På tio år blir det alltså 50 kubikmeter ny ved som binder kol på varje hektar. Med tanke på att privatskogsägarnas skogklädda yta är mer än 13 miljoner hektar blir det en hel del. Och då ska man ha i åtanke att i Götaland är den årliga inbindningen av kol dubbelt så stor.

Det finns en del enkla tips för den klimatsmarte skogsägaren, enligt Jan Falck.
– Ta upp kalhyggen så sällan som möjligt. Det är viktigt att inte sänka omloppshastigheten på fastigheten. Kalhyggen återför kol till atmosfären när humustäcke och bärris förmultnar. En vanlig och väl vald takt är att slutavverka en procent av skogsskiftet per år, eller tio procent under varje tioårsperiod på små gårdar. Då blir omloppstiden hundra år. Det är viktigt att träden får bli grova och värdefulla så att de kan förädlas till långlivade slutprodukter. 

Samtidigt behövs skoglig råvara för att ­ersätta mineralolja, kol och gas vid energi- och kemikalieproduktion.
– Man ska därför gallra och slutavverka ofta, men inte med stora hyggen!
Och kom också ihåg: Att inte sköta sin skog alls är ett dåligt alternativ.

Jan FalckJan Falck,
universitetslektor SLUKlimatsmart skötsel bör också omfatta intensivare föryngringsåtgärder med tätare ungskogar och introduktion av snabbväxande trädslag som björk och hybridasp.
– Klimatfrågan är global och Sverige kan vara ett föredöme. I Kina sägs 230 miljoner nya skogsägare få egen skog att sköta.

Berättat för Karin Lepikko

SKOGEN 11/2018

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb