Skogsstyrelsen stöder förslag om tydligare politik

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Herman Sundqvist. Foto: Veronika Lax.
I sitt remissvar ställer sig Skogsstyrelsen bakom merparten av Skogsutredningens förslag. I synnerhet det som vill se politiska ställningstaganden.
Tydlighet om mål, roller och ansvar bidrar till förutsägbarhet för både skogsägare och myndigheter, poängterar generaldirektör Herman Sundqvist, Det är politikens uppgift att överbrygga intressekonflikter och göra avvägnignar mellan olika samhällsnyttor, 
– Vi föreslår att regeringen inledningsvis tillsätter en parlamentarisk beredning för att lösa målkonflikter mellan politikområdena, främst skogs-och miljöpolitiken, säger Herman Sundqvist i et pressmeddelande.
Skogsutredningen har levererat ett gediget betänkande, anser han
– Det vilar nu ett stort ansvar på politikerna att se helheten och lösa upp de konflikter som präglat skogsdebatten i mer än två decennier, säger Herman Sundqvist.
 
FÖLJANDE FÖRSLAG VÄLKOMNAS AV SKOGSSTYRELSEN: 
 • politiskt ställningstagande om mål för biologisk mångfald i kombination med vetenskapligt råd, bristanalys och handlingsplan för biologisk mångfald i skogen och avvägning mot andra samhällsmål
 • system för uppföljning av miljöhänsyn. Här vill Skogsstyrelsen även framhålla behovet av långsiktig miljöövervakning.
 • mångbruk i den nationella bioekonomistrategin
 • omfattande formellt skydd av fjällnära skog
 • effektivare klövviltförvaltning
 • rådgivningskampanj för både produktion och miljö
 
FÖLJANDE FÖRSLAG AVSTYRKS:
 • gallring i nyckelbiotopsregistret. Registret har stöd i rättsordningen och att en gallring strider mot samtliga mål i arkivlagen. Skogsstyrelsen understryker behovet av platsspecifik kunskap om biologisk mångfald och pekar på AI-förstärkt fjärranalys som en effektiv framtida metod för att identifiera områden med höga naturvårdskvaliteter.

Fotnot: Remissvar till Skogsutredningens betänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” ska lämnas senast den 30 april.

Annons
Annons

Publicerad:
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons