Mål satt för skogens tillväxt

15 december 2023 Tillväxten i de svenska skogarna kan med olika åtgärder öka med 25 - 35 procent fram till sekelskiftet. Det är Skogsstyrelsens bedömning i förslaget till nationellt mål.

Mål satt för skogens tillväxt

Det är nuvarande produktionsmark, med reservation för några procents ökade avsättningar, som ska stå för ökad tillväxt. Som produktiv skogsmark har man räknat 75 procent av skogsarealen, alltså en något mindre andel än idag.

Den årliga bruttotillväxten ligger på 101 miljoner skogskubikmeter sedan några år tillbaka. Skogsstyrelsen anser att det borde vara möjligt med en ökning till 110 miljoner till år 2050. Till år 2100 är målet 130 miljoner skogskubikmeter trädbiomassa.

Vid en presskonferens berättade generaldirektör Herman Sundqvist att det handlar om ett förslag som tagits fram på uppdrag av regeringen.  Nu är det upp till politiken att göra avvägningar, tydliggöra och fatta beslut, sa han.

– Det är viktigt att vårt förslag till mål för ökad hållbar tillväxt i skogen fastställs på politisk nivå för att skapa tydliga förutsättningar och långsiktighet. Målet behöver även samordnas med långsiktiga mål för biologisk mångfald i skogen och skogens roll för att begränsa klimatförändringarna.

Han sa också att han är övertygad om att tillväxten kan öka samtidigt som naturvården förbättras..

Tillväxtmålet är dock inte skrivet i sten. En rad faktorer kan påverka, som beslut om hur mycket mer mark som avsätts för naturvård. 

De föreslagna siffersatta målnivåerna är att ses som riktvärden som kan behöva revideras med hänsyn till ny kunskap och ändrade förutsättningar, uppger Skogsstyrelsen.

Ökad tillväxt kan enligt förslaget nås bland annat genom förädlade plantor, samt anpassning efter ståndort och klimatförändringar. Att skogsägare röjer och gallrar i tid är andra viktiga åtgärder.

– Vi kommer att uppmuntra till detta i vår rådgivning, sa Herman Sundqvist.

Vidare föreslår myndigheten att andelen hyggesfritt ska öka.

Man anser också att andelen årliga betesskador på ungskog kan minskas från dagens 12-13  procent till fem procent, Exakt hur minskningen ska gå till anges inte. På frågan om de menar att avskjutningen ska öka blev svaret från Skogsstyrelsens statistiker Jonas Paulsson nej.

– Det ingår inte i vårt uppdrag att ange avskjutningsmål, sa han och tillade att det behövs en blandning av åtgärder, som både att minska klövviltstammen och öka fodermängden i skogarna.

Skogsstyrelsen vill också se ”väl avvägda tillväxthöjande åtgärder ” som främmande trädslag och kvävegödsling.

– Här ser vi inte framför oss en ökad omfattning men att det görs under väl avvägda former, förtydligade   Herman Sundqvist.

Till rapporten Förslag till ett nationellt mål för tillväxt i skogen

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb