SKOGENdebatt.

”Skogsstyrelsen bör utöka sina kontroller”

9 december 2020 Regeringen måste ge Skogsstyrelsen direktiv att utföra bättre kontroller och möjlighet att utdela bestraffningar mot skogsägare som inte sköter sig. Det skriver jägmästare Thomas Åkerblom i ett öppet brev.

”Skogsstyrelsen bör utöka sina kontroller”

Skogsägare underlåter i allt större omfattning att sköta sina återbeskogningar. Detsamma gäller bortforsling av stormfällt virke. Det anser Thomas Åkerblom som riktar sitt brev till politiker, intresseorganisationer och skogsägare.

Han vänder sig bland annat emot ”en utbredd underlåtenhet bland skogsägare” och syftar på att stormfällt virke lämnas kvar i skogarna och att det slarvas med röjning. Det får förödande konsekvenser, barkborrar sprids och återbeskogningen brister, menar han.

”Därför vill jag uppmana regering och riksdagen att så enhälligt som möjligt ge Skogsstyrelsen direktiv att åter uppgradera kontrollen av återbeskogning och utforsling av stormfällt virke samt bestraffningen av uppenbara underlåtenheter. Dessutom bör någon form av lagstadgad röjningsplikt införas”, skriver han.

Skogsägarnas efterlevnad av följande krav bör kontrolleras:

  • att i god tid innan barkborrens svärmning forsla ut stormfällt virke och att omgående avverka och avlägsna barkborreangripna träd på rot 

  • att utföra lagstadgad föryngring efter avverkning och tillse att föryngringen blir lyckosam genom erforderlig röjning 

Thomas Åkerbom råder också skogsägare att anpassa sin skötsel för att komma tillrätta med, vad han anser vara, de stora riskerna för stormfällningar med åtföljande barkborreangrepp i dagens skogsbruk.

”Därför rekommenderar jag nu som skogsman, privata skogsägare att övergå till ett gallringsfritt skogsbruk med stormfasta bestånd där det eftersträvade stamantalet vid slutavverkningen uppnås genom en till tre röjningar i tidiga år”, skriver han.

Slutligen anser han att det finns ett globalt behov av kraftigt ökade virkesvolymer och timmerandelar i framtida slutavverkningar.

”Detta för att kunna möta det förmodligen explosionsartat växande behovet av avancerad och klimatsmart träbyggnation, som i sin tur är en av grundförutsättningarna för att vi ska klara av den alarmerande klimatutmaningen”.

Klimatfördelar uppnås då genom att ökad skogsproduktion ger ökad koldioxidupptagning, menar han. Ökad träbyggnation innebär dessutom att mer kol fortsätter att lagras i träet under lång tid.

”Dessutom ersätter träbyggnation i stor utsträckning stål, järn, aluminium, betong och plast, som nu kräver enorma mängder fossil energi att tillverka. Samtidigt ger träbyggnader betydande hälso-, miljö- och upplevelsemässiga fördelar liksom förmodligen en bättre byggnads- och boendeekonomi”,  skriver Thomas Åkerblom i sitt öppna brev.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb