"Skogspolitiken bör väga in fler värden"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Artfattiga ungskogar tar över på bekostnad av biologiskt värdefull gammelskog. Det hävdar Naturskyddsföreningen som vill se nya tag inom skogspolitiken.

Enligt Naturskyddsföreningens nya rapport ”Från mångfald till enfald” pågår en skadlig omdaning av skogslandskapet.

Annons
Annons

Sedan början av 1990-talet har till exempel arealen gammal skog ökat med några blygsamma procent, samtidigt som drygt 30 procent har kalavverkats sedan slutet av 80-talet.

– Vår rapport visar bland annat precis det som Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen: att fragmentering och trakthyggen är allvarliga hot mot skogens biologiska mångfald. Både vår och Naturvårdsverkets rapport visar hur viktigt det är att skogsbruket vidareutvecklas för att leva upp till nationella och internationella miljökrav. För att kunna fatta kloka och kostnadseffektiva beslut om att skydda särskilt känsliga områden behövs också mer kunskap om värdekärnor och nyckelbiotoper, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande, i ett pressmeddelande.

Skogsbruket har omvandlat stora delar av vår natur i grunden, påpekar föreningen.

– Förändringen av landskapet har pågått länge, men ju mindre som blir kvar av den riktigt gamla skogen och skogar som inte tidigare brukats med storskaliga metoder, desto tydligare blir den. Drygt 900 olika skogslevande arter är idag klassade som hotade, och utanför de få procent av den produktiva skogen som skyddats som reservat, minskar den skog som aldrig kalhuggits i rask takt. Det är väldigt bekymmersamt, säger Johanna Sandahl

I rapporten analyseras 16 representativa provytor (20 x 15 kilometer vardera) från Mellansverige och norrut. I sex av områdena har cirka 80 procent av den produktiva skogen kalavverkats sedan 50-talet. I enbart två av provytorna har mindre än 50 procent av den produktiva skogen kalhuggits. Dessa två områden ligger fjällnära. Rapporten visar också med exempelytor att medelavståndet i skogen till närmaste skogsbilväg mer än halverats sedan 50-talet, förutom i den fjällnära regionen.  

När skog kalhuggs blir oftast den skog som planteras, eller självsås av kvarlämnade träd, enahanda. En likåldrig art dominerar, oftast gran eller tall, och stora sammanhängande ytor blir svårtillgängliga under lång tid, skriver Naturskyddsföreningen i sin  rapport.

– Vi väntar på att politikerna ska ta nya tag och formulera en skogspolitik som tar verklig hänsyn till skogens alla värden - biologisk mångfald, sociala värden, kulturmiljöer, renskötseln, friluftslivet och andra frilufts- upplevelse- och besöksnäringar. Dessa värden måste tas in i beräkningarna när beslut om skogsbrukets framtid fattas, säger Johanna Sandahl.

 

Publicerad:
 • Väntad nedgång för Sveaskog

  Kategorier: Sveaskog
  Sveaskogs operativa rörelseresultat sjönk med 28 procent för årets nio första månader jämfört med samma period förra året.
 • Annons
 • Sänkt rörelseresultat men ökade leveranser för Mellanskog

  Kategorier: Mellanskog
  När Mellanskog summerar årets tre första kvartal syns en ökning i omsättning och leveranser men ett minskat rörelseresultat.
 • Minusresultat för Norra Skog

  Kategorier: Norra Skog
  Nybildade Norra Skog belastades med omstruktureringskostnader och gjorde en förlust på 33 miljoner före skatt.
 • Annons
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Annons