Skogsindustriexporten växer

8 december 2010 Pappersproduktionen stiger i de större producentländerna. Kina går starkast, men återhämtningen är betydande även i Europa och USA. Stark krona och höga råvarukostnader påverkar dock de svenska skogsindustriföretagens konkurrenskraft negativt. Detta framgår av Skogsindustriernas kvartalsrapport.

Kvartalsrapporten visar också på att efterfrågan av skogsindustrins produkter ökar, men är ännu inte tillbaka på de nivåer som rådde före den ekonomiska krisen. Pappersproduktionen stiger i de större producentländerna och massaleveranserna globalt har ökat. För sågverken ser man en minskad orderingång.

Rapporten har även ett särskilt fokus på den svenska och globala strukturomvandlingen inom massa-, pappers- och sågverksindustrin. Färre anläggningar med ökad kapacitet har varit utmärkande i Sverige. Allt mer av världens produktion av papper och massa sker utanför Europa och Nordamerika. För sågade barrträvaror har dock omvandlingen inte varit lika stor.

–  Att två av våra medlemsföretag investerar i stora högteknologiska sågverksanläggningar under 2010 och 2011 är en glädjande utveckling för industrin och ökar konkurrensförmågan för svensk sågverksexport, säger Marianne Svensén, branschekonom på Skogsindustrierna.

Mer information om läget för skogsindustrin finns nu att tillgå i kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2010 från Skogsindustrierna. I ”Så går det för skogsindustrin” presenteras det samlade läget och utvecklingen för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. Rapporten kommer ut fyra gånger om året.

Läs hela rapporten»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb