Skogsindustrierna är kritiska till nya krav

20 december 2012 Skogsindustrierna ifrågasätter delar av Miljömålsberedningens förslag. De anser att det vore olyckligt om nya krav läggs till i skogsvårdslagen. Om förslaget genomförs innebär det att Sverige går från ett skogsbruk byggt på kompetens och frihet under ansvar mot ökad regelstyrning. Skogsindustrierna efterlyser i stället en dialog om förbättringsåtgärder.

Vidare saknar Skogsindustrierna den utlovade breda faktabaserade problemanalysen . Den skulle ge värdefull vägledning till både hur regelverket kan utvecklas och hur tillämpningen av lagen kan förbättras. Det går i dagsläget inte att avgöra om expertgruppens lagstiftningsförslag kommer att leda till förbättringar, menar Skogsindustrierna.

– Det arbete som nu bedrivs i Skogsstyrelsens miljödialog anser vi är ett mer funktionellt och rättssäkert sätt att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket. Vi förordar därför att utfallet av denna dialog blir beredningens huvudalternativ för att utveckla den lagstadgade miljöhänsynen i skogsbruket, säger Mårten Larsson.

– Förslag om lagstadgad miljöhänsyn måste sättas i ett sammanhang där de frivilliga insatserna ingår. Ökade restriktioner i brukandet minskar tillgången till skogsråvara och minskar den framtida tillväxten. Dess konsekvenser måste också analyseras och sättas i ett större sammanhang där bland annat arbetstillfällen, produktion, klimat och energifrågor ingår. Annars försvåras utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi, säger Mårten Larsson.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb