Skogsbruket sätter mål för minskade betesskador

12 december 2012 Svenskt skogsbruk har satt som mål att minst 7 av 10 tallar ska växa upp oskadade. Målen ger ett betydande utrymme för vilt i de svenska skogarna samtidigt som värdefull skogsproduktion säkras. Bakom de nya målen står Skogsindustrierna och Bergvik Skog samt LRF Skogsägarna och Sveaskog.

Sönderbetad skog, magra djur och allt fler viltolyckor, är tecken på en för stor klövviltstam. Syftet med den nya, av Riksdagen beslutade, älgförvaltningen är att uppnå en klövviltstam i balans med fodertillgången. Nu sätter det svenska skogsbruket gemensamma mål för klövviltförvaltningen.

Ett aktivt hållbart skogsbruk är också viltvänligt, skriver Skogsindustrierna i ett pressmeddelande.  Det ger både skydd och foder åt skogslevande djur. Klövviltet, och speciellt älg, utgör en viktig resurs i Sverige. 

Idag är betestrycket på många håll högre än vad den långsiktigt hållbara betestillgången medger. Det förorsakar stora produktions- och värdeförluster. I vissa regioner väljer skogsägarna att sätta gran i stället för tall trots att den växer sämre och ger ett lägre värde än vad oskadad tall skulle ge.

– Samhällets övergripande mål med klövviltförvaltningen är att klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången. För skogsbruket betyder det att man i hela Sverige ska kunna föryngra skogsmarken med lämpligt trädslag, utan att behöva stängsla in skogen, säger skogsdirektör Mårten Larsson, Skogsindustrierna.

Skogsnäringen har nu enats om ett mål som innebär att minst 70 % av tallstammarna vara oskadade av viltbete när de blivit så höga, 5 meter, att de vuxit ur viltskadefarlig höjd.

– För att skogsägare ska våga plantera tall är detta helt avgörande säger Sten Frohm, skogsdirektör vid LRF Skogsägarna.

Med en klövviltstam i balans med tillgången på foder blir det även möjligt för rönn, asp, sälg och ek att bli trädbildande i hela Sverige där de är naturligt förekommande, vilket är viktigt för den biologiska mångfalden.

– Med de nya gemensamma målen blir vi tydliga i vårt arbete på såväl nationell som regional och lokal nivå säger Ronny Löfstrand, Sveaskog, ordförande i skogsbrukets samverkansgrupp för älgförvaltningsfrågor.

Målen ska utvärderas 2015 och vid behov revideras.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Simeon säljer på Biometria
SkogsJobb