Skogsägarna blir färre

11 oktober 2021 På två decennier har antalet skogsägare minskat med drygt 40 000.

Skogsägarna blir färre

År 1999 fanns 354 288 skogsägare i Sverige. I fjol var antalet skogsägande personer istället 313 084. Det visar Skogsstyrelsens statistik för åren 1999–  2020.

Andra uppgifter som ingår är skogsägarnas medelålder. Den ökade från 55 år i medeltal till 61 år.

Här redogörs även för innehav per person som har ökat i areal, från 30 till 34 hektar i medeltal. 
Ägarfördelningen mellan könen var dock i stort sett oförändrad visar statistiken. 60 procent ägdes av män och 38 procent av kvinnor.

Ytterligare en faktor som är stabil över decennierna är fördelningen mellan ägarklasserna. Enskilda skogsägare  är den största klassen. Den består av fysiska personer, dödsbon och enkla bolag som inte är aktiebolag. Enskilda skogsägare hade 48 procent av arealen deklarerad produktiv skogsmark.  

Privatägda aktiebolag hade med sina 24 procent näst störst innehav. Efter dem i storleksordning kommer allmänna ägare med 21 procent (se förklaring nedan).

Betydligt mindre ägande, sett till total areal, hade övriga privata ägare med 6 procent och övriga allmänna ägare med en procent.

GRUPPERNA MED STORA INNEHAV

Statistiken tittar också på de riktigt stora innehaven på  tusen hektar eller mer. Hos allmänna ägare, privatägda aktiebolag och övriga privata ägare var andelen som äger minst tusen hektar 90 procent. Motsvarande siffra för övriga allmänna ägare var 79 procent. Andelen enskilda ägare med mer än tusen hektar var endast 7 procent. Samtliga siffror gäller för 2020.

Andelen brukningsenheter ägda av fysiska personer har minskat under tjugoårsperioden, från drygt 236 000 till knappt 222 000.  

Andelen ägda av utbor ökade något: från 22 till 26 procent.

Närboägt skogsbruk var fortfarande vanligast och låg kvar på oförändrade 68 procent.

Om ägarklasserna: 

Allmänna ägare: staten och statsägda aktiebolag.

Övriga allmänna ägare: kommuner och landsting samt deras aktiebolag, stiftelser och fonder.

Övriga privata ägare: religiösa samfund inklusive Svenska kyrkan. Föreningar, bysamfälligheter, gemensamhetsskogar, allmänningar med flera. Här ingår exempelvis Skogssällskapet, Södra ekonomisk förening, pensionsfonder med flera. Källa: Skogsstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb