Skogsägare i Övertorneå satsar på ökad tillväxt för ett bättre klimat

12 december 2012 Sedan hösten 2009 har 18 privata skogsägare i Övertorneå kommun utfört tillväxthöjande åtgärder i skogen som medfört att man ökat bindningen av koldioxid med cirka 60 tusen ton koldioxid. Ökningen i upptag av koldioxid omvandlas till utsläppskrediter som kan köpas och säljas mellan intressenter.

Ett förslag på ett handelssystem med koldioxidkrediter från skogen har utvecklats och testats i Övertorneå kommun. Resultaten från projektet har uppmärksammats av VINNOVA som har beviljat förstudiemedel till Övertorneå kommun för att undersöka om kommunen kan bli en testbädd inom miljöteknik.

Handel med skogliga koldioxidkrediter skapar ekonomiskt incitament för skogsägare att sköta skogen med ökad tillväxt, vilket ger mer grön biomassa, mer tillgång till bioenergi och fler möjligheter inom de gröna näringarna.

Stig Kerttu, näringslivschef i Övertorneå kommun:

– Jobbet med testbädden är ett led i att höja nivån i vårt tillväxt- och utvecklingsarbete i kommunen.  Det gläder oss stort att VINNOVA uppmärksammat vårt arbete och vill delta i denna vår lokala utveckling som också kan innebära positiva och konkreta resultat på både kort och lång sikt.

De stora fördelarna med det föreslagna systemet är att det inkluderar de små skogsägarna och att det är långsiktigt hållbart. Övertorneå kommun vill med hjälp av projektmedel från Vinnova utveckla handel med koldioxidkrediter från svenska skogen till en tjänst som kan spridas nationellt och internationellt. Skogens förmåga att ta upp och binda koldioxid är en ekosystemtjänst som kan nyttjas bättre i klimatarbetet. 

– Glädjande att Luleå Tekniska Universitet vill delta i arbetet med testbädden. Det blir spännande att se hur långt vi kan nå, säger Stig Kerttu, som varit med sedan processens begynnelse när den startade för över fyra år sedan.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb