Skogsägare är mer nöjda med ekonomin

28 november 2023 Privata markägare i Svealand är mest nöjda med ekonomin i sitt skogsbruk. Nästan 70 procent anser att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god. Det visar Skogsbarometern 2023, som ges ut i samarbete med Ludvig & Co och Swedbank.

Skogsägare är mer nöjda med ekonomin
Foto: Bengt Ek.

Markägarna i Norrland är inte lika nöjda med lönsamheten som de i Svealand, här svarar 55 procent att lönsamheten är tillfredsställande eller mycket god, och Götaland placerar sig däremellan med 63 procent.

Genomsnittet blir ändå att hela 60 procent av det privata skogsägarkollektivet är nöjda eller mycket nöjda med ekonomin i sitt skogsbruk, och det är en ökning med 15 procentenheter jämfört med förra årets Skogsbarometer. 

Noteringen är den högsta på tio år och kommer kanske lite överraskande med tanke på det osäkra omvärldsläget.

– Skogsägarna gynnas av den höga efterfrågan av timmer och trots ett tuffare marknadsläge ökar deras upplevda lönsamhet. I en ekonomiskt positiv tid är det ett perfekt tillfälle att sätta in rätt åtgärder för att uppnå de långsiktiga målen för skogsinnehavet, säger Filip Olsson, skog- och lantbruksansvarig på Ludvig & Co i ett pressmeddelande.

Även framtidstron på lönsamheten har ökat under 2023. 63 procent av skogsägarna tror att lönsamheten de tre närmaste åren kommer att vara mycket god eller tillfredsställande, jämfört med 53 procent i 2022 års undersökning.

Vad finns det då för tecken på orosmoln för svenska skogsägare om man ska lita till enkätsvaren i Skogsbarometern?

Det höjda ränteläget är en faktor, här är det främst yngre skogsägare som drabbas eftersom de i påtagligt högre grad än den äldre gruppen har lån på sina fastighetsinnehav.

 – Ett ränteläge som ligger högre än genomsnittet för de senaste tio åren och stigande skogsmarkspriser ökar kostnaderna för yngre och nya skogsägare, något som påverkar och försvårar planerade ägarförändringar och överlåtelser. Här står framför allt kommande generation skogsägare för utmaningar, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Klimatförändringar och en negativ påverkan av beslut på EU-nivå är två andra ämnen som oroar.

Begränsningar av äganderätten är den enskilt största faktorn som skogsägarna tror kommer att påverka det framtida skogsägandet. Fler skogsägare än förra året tror att EU:s skogspolitik kommer att ha en negativ påverkan på skogsägandet. Mest kritiska är ägare av större skogsarealer och som även är insatta i EU:s skogspolitik. 

Men kännedomen om EU:s skogspolitik är fortfarande begränsad. Fyra av tio skogsägare är inte alls insatta och endast 7 procent anser att de är mycket insatta i skogspolitiken.

Skogsbarometern är en samproduktion mellan Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund som genomförs en gång per år. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning omfattande 750 skogsägare spridda över landet. Intervjuerna genomfördes av Kantar Public under oktober månad 2023. 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb