Skogens biologiska mångfald i riskzonen

6 oktober 2010 Men ansträgningar för att bevara mångfalden ökar — FAO presenterar kartläggning av tillståndet för världens skogar

En snabb avskogning, utarmning av skogens resurser och en minskning av områden  med primärskog hotar den biologiska mångfalden. Samtidigt sker en fortsatt positiv utveckling i många länder genom att nya naturskyddsområden etableras för att upprätthålla den biologiska mångfalden i skogen.

Det här är några av slutsatserna från den hittills mest omfattande kartläggningen av tillståndet för världens skogar som genomförts: FAO:s Global Forest Resources Assessment 2010 (FRA 2010). Slutrapporten från FRA 2010 publicerades nyligen inför starten av FAO:s kommitteé för skogsbruk och Världsskogsveckans möte i Rom, ett möte som sker vartannat år.

För perioden 2000-2010 har omkring 13 miljoner hektar årligen omvandlats från skog till annan användning (inklusive jordbruk) eller förlorats av naturliga orsaker. Det är en minskning av avskogningstakten från de 16 miljoner hektar skog som årligen gick förlorade under 1990-talet.

Mer än en tredjedel av världens skog klassas som primär — utan synliga tecken på mänsklig påverkan. Bland primärskogar, särskilt tropisk regnskog, finns några av världens mest artrika och variationsrika ekosystem. Primärskog står för 36 procent (eller 1,4 miljarder hektar) av världens skogsareal men arealen har minskat med mer än 40 miljoner hektar — en takt på 0,4 procent per år — under de senaste tio åren.

Den största förlusten av andelen primärskog sker i Sydamerika, följt av Afrika och Asien. Att primärskogsarealen minskat betyder inte nödvändigtvis att skogarna försvunnit. I många fall har skogarna istället omklassificerats då selektiv avverkning eller annan mänsklig påverkan skett under rapporteringsperioden, säger FAO. FN-organet betonar att skogar med mänsklig påverkan fortfarande kan upprätthålla biologisk mångfald, bidra till naturskydd och samtidigt skapa försörjningsmöjlighet, förutsatt att skogarna sköts på rätt sätt.

Till andra hot mot den biologiska mångfalden i skogen hör ohållbart skogsbruk, klimatförändringen, skogsbränder, skadeinsekter och sjukdomar, naturkatastrofer och invasiva arter — vilka alla kan orsaka stora skador.

Upprätthållandet av arter förbättras
Samtidigt som hoten är många har skogsarealen avsedd för att bevara biologisk mångfald ökat med mer än 95 miljoner hektar sedan 1990, enligt FAO:s rapport. Den största andelen naturskyddsområden (46 procent) etablerades mellan 2000 och 2005. Idag är 12 procent av världens skogar (mer än 460 miljoner hektar) i huvudsak skyddade för att bevara och upprätthålla den biologiska mångfalden.

Legalt skyddad mark – som nationalparker, reservat och vildmarksområden — omfattar idag mer än tio procent av den totala skogsarealen i de flesta länder och regioner. Den huvudsakliga uppgiften för skyddade skogar är till exempel att upprätthålla den biologiska mångfalden, skydda mark- och vattenresurser eller bevara kulturarv.

“Världens skogar utgör en viktig resurs för skogens biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden är en viktig rikedom, särskilt då skogen inte enbart kommer att behöva anpassa sig till klimatförändringen utan även förväntas hjälpa till att begränsa den”, säger FAO:s undergeneraldirektör Eduardo Rojas. ”Större investeringar i hållbart skogsbruk krävs snarast för att bättre kunna upprätthålla och förvalta skogens biologiska mångfald”.

FAO konstaterar att hänsynen till biologisk mångfald i skogsbruket ökat i många länder de senaste åren. Samtidigt finns ett stort behov av fler åtgärder för att förbättra effektiviteten i bevarande och hållbart nyttjandet av den biologiska mångfalden i områden med skogsproduktion.

”Överutnyttjandet och ohållbart nyttjande av vilda djur i många tropiska regioner, ofta i skyddande skogsområden och särskilt i centralafrikanska skogar, är en viktig fråga att komma tillrätta med,” säger Rojas.

Djurlivet riskerar att försvinna

FRA 2010 varnar också för att kommersiell jakt, som drivs av efterfrågan från  konumenter i stadsregioner, troligtvis kommer att leda till att många vilda arter utrotas inom en snar framtid om inte effektiva åtgärder vidtas snarast. Till sådana åtgärder hör bindande lagar, samhällsdeltagande, tillhandahållandet av alternativa proteinkällor och att det inrättas enkla men praktiska övervakningssystem.

Rapporten från FAO innehåller data från 233 länder och områden och omfattar sju teman: skogens utbredning, biologisk mångfald, skogens hälsa, produktivitet, skyddande och socio-ekonomiska funktioner från skog samt de juridiska, politiska och institutionella ramarna som är vägledande för skogarnas hantering och nyttjande. Fler än 900 experter från 178 länder har bidragit till rapporten som är ett resultatet av en fyraårig satsning.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb