Samverkan ska öka tillväxten i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN
Skogssektor och miljörörelse har samverkat för att ge konkreta förslag på hur tillväxten i skogen kan öka. Ett förslag är att snabbt minska klövviltstammen.

Skogsstyrelsen har i samverkan med skogsnäring, forskning och ideell miljörörelse sammanställt en ny rapport. I den ges förslag på hur effektivare skogsproduktion ska uppnås samtidigt som miljöhänsynen stärks.  En minskning av klövviltsstammen anses prioriterad, enligt rapporten.

Annons
Annons

”Skadenivåerna till följd av viltbete är oacceptabelt stora. På många håll är det inte möjligt att använda lämpliga trädslag vid föryngring av skog. Flera trädslag med stor betydelse för biologisk mångfald har inte gynnsamma förutsättningar att utvecklas till fullväxta träd” , står det.

Där ställs också samma krav som nyligen framfördes av Södra. Nämligen att nuvarande viltförvaltning måste visa tydliga positiva resultat i en snar framtid, annars krävs en ny modell.

I rapporten nämns att en halvering av älgstammen vore lämplig.

Andra förslag handlar om åtgärder för att bekämpa skadegörare som rotröta och skadeinsekter. Det gäller även skador som orsakas av brand och storm. Samtliga av dessa skadetyper bedöms öka som en följd av klimatförändringarna. En översyn av lägsta slutavverkningsålder för att kunna hantera skogsskador mer proaktivt, är ett förslag.

Andra åtgärder som föreslås för att öka tillväxten är kvävegödsling och att nya trädslag testas under kontrollerade former.

I rapporten förespråkas också mer resurser till rådgivning bland annat för att rätt trädslag ska planteras på rätt marktyp och – inte minst – för att röjning och gallring utförs i rätt tid.

– I alla åtgärdsförslag har vi försökt väva samman en ökad produktion med andra samhällsmål som till exempel de nationella miljömålen. Vi ser då att förslagen kan stärka flera mål samtidigt, och utifrån det behöver vi nu ha en så bred diskussion som möjligt för att få en skogsskötsel som ger friska och produktiva skogar, säger rapportens författare Erik Normark i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter” är  ute på remiss. Yttranden kan göras senast den 12 februari 2019. 

Under remisstiden ska förslagen presenteras på seminarier som hålls på fyra orter runt om i landet:  Skellefteå, Växjö, Örebro och Östersund.

Svenska Naturskyddsföreningens representant i samverkansprocessen har i en särskild bilaga uttryckt sin avvikande mening mot rapporten.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Nationella nyckelbiotopsinventeringen upphör

  I riksdagens budgetunderlag saknas pengar till en landsomfattande nyckelbiotopsinventering vilket gör att den nu upphör, meddelar Skogsstyrelsen. Även anslaget som ska ersätta skogsägare vid skydd av skog minskas kraftigt.
 • Annons
 • Ny mässa har fokus på skogsmaskiner

  Nu lanserar Maskinleverantörerna en mässa med fokus på maskiner och utrustning för storskaligt skogsbruk.
 • ”Träbyggande snabbar upp klimatkampen”

  DEBATT  Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som byggnadsmaterial– naturens klimatsmarta svar på betong, skriver Mikael Eliasson, Svenskt Trä.
 • Annons
 • Lär känna en grangeneral 

  Grangeneral, huggnings- eller PR-ansvarig.  Bakom titlarna finns jägmästarstudenter som enligt traditionen säljer julgranar i Stockholm. Här kan du lära känna dem.
 • Många fåglar i produktionsskogen

  En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
 • Annons