Samverkan ska öka tillväxten i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN
Skogssektor och miljörörelse har samverkat för att ge konkreta förslag på hur tillväxten i skogen kan öka. Ett förslag är att snabbt minska klövviltstammen.

Skogsstyrelsen har i samverkan med skogsnäring, forskning och ideell miljörörelse sammanställt en ny rapport. I den ges förslag på hur effektivare skogsproduktion ska uppnås samtidigt som miljöhänsynen stärks.  En minskning av klövviltsstammen anses prioriterad, enligt rapporten.

Annons
Annons

”Skadenivåerna till följd av viltbete är oacceptabelt stora. På många håll är det inte möjligt att använda lämpliga trädslag vid föryngring av skog. Flera trädslag med stor betydelse för biologisk mångfald har inte gynnsamma förutsättningar att utvecklas till fullväxta träd” , står det.

Där ställs också samma krav som nyligen framfördes av Södra. Nämligen att nuvarande viltförvaltning måste visa tydliga positiva resultat i en snar framtid, annars krävs en ny modell.

I rapporten nämns att en halvering av älgstammen vore lämplig.

Andra förslag handlar om åtgärder för att bekämpa skadegörare som rotröta och skadeinsekter. Det gäller även skador som orsakas av brand och storm. Samtliga av dessa skadetyper bedöms öka som en följd av klimatförändringarna. En översyn av lägsta slutavverkningsålder för att kunna hantera skogsskador mer proaktivt, är ett förslag.

Andra åtgärder som föreslås för att öka tillväxten är kvävegödsling och att nya trädslag testas under kontrollerade former.

I rapporten förespråkas också mer resurser till rådgivning bland annat för att rätt trädslag ska planteras på rätt marktyp och – inte minst – för att röjning och gallring utförs i rätt tid.

– I alla åtgärdsförslag har vi försökt väva samman en ökad produktion med andra samhällsmål som till exempel de nationella miljömålen. Vi ser då att förslagen kan stärka flera mål samtidigt, och utifrån det behöver vi nu ha en så bred diskussion som möjligt för att få en skogsskötsel som ger friska och produktiva skogar, säger rapportens författare Erik Normark i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.

Rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter” är  ute på remiss. Yttranden kan göras senast den 12 februari 2019. 

Under remisstiden ska förslagen presenteras på seminarier som hålls på fyra orter runt om i landet:  Skellefteå, Växjö, Örebro och Östersund.

Svenska Naturskyddsföreningens representant i samverkansprocessen har i en särskild bilaga uttryckt sin avvikande mening mot rapporten.

 

Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Värmekarta

  Naturvård med ekonomitänk

  FORSKNING. Om man kan skydda skog som är dyr att avverka kan man gynna både ekonomiska och biologiska värden och även undvika konflikter. Forskare vill utveckla en metod att identifiera lämpliga områden.
 • Annons
 • Timmerbil vid mätstation

  Nu kan mer rötved bli massaved

  SYSTEMBYTE. Massavedens nya kvalitetsklasser kan göra dagens energived till massaved. I alla fall i högkonjunktur. På sikt kan det höja virkespriserna.
 • Ulf Rydja

  Klimatguide ger framtidsfrågor en skjuts

  Hur ska man tänka om klimatet och den egna skogen? En tankeväckande möjlighet att få några svar finns med Skogsstyrelsens klimatguide på nätet. SKOGEN testar.
 • Annons
 • Hjälp forskare att rädda asken

  ”Hjälp oss att rädda den utrotningshotade asken”. Nu ber forskare om allmänhetens hjälp att hitta friska träd som behövs för att få fram en ny, frisk askpopulation.
 • Ökad försäljning av limträ

  Limträ tar andelar i byggbranschen trots minskat bostadsbyggande.
 • Annons