Samarbete ska minska betesskador

6 april 2018 Södermanland och Örebro blir första länen där en ny metod införs för att minska skadorna av viltbete i skogen.

Samarbete ska minska betesskador

Genom mer samarbete mellan skogsägare och jägare, kan båda gå med vinst. Plantering av tall i balans med ökad jakt leder till mindre betesskador, förbättrade jaktresultat och en bättre skogsmiljö för djuren, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

– Satsningen har stora chanser att lyckas, att döma av det stora engagemanget från skogsbolag och markägarrörelser i distriktet, säger Per Olsson, skogskonsulent i Sörmland-Örebros distrikt.

I dag väljer många skogsbrukare att plantera gran istället för tall, eftersom hungriga klövdjur föredrar att äta tall. Konsekvensen blir en stor förändring av skogslandskapet mot granskogar där gran inte passar, vilket är negativt för skogsproduktionen, biologiska mångfalden och djurens tillgång till foder.

Därför startade år 2010 ett försök med målet att få skogsägare och jaktlag att prata mer med varandra och inse sambandet mellan sina intressen. Det pågående rikstäckande projektet hade i det första test-området i Uppvidinge fått flera positiva resultat. En minskad älgstam har lett till mycket färre skador på tallungskogen. Därmed har fler skogsägare vågat satsa på tall i föryngringarna vilket på lite sikt leder till både en god produktion och möjligheter till en ökad älgstam.

Där tall växer trivs fler växter på marken, som blåbär och lingon, vilket är viktigt för att det ska finnas tillräckligt med foder för alla skogens arter året runt. En större variation av ffoder betyder också att färre nyplanterade tallar skadas innan de växer upp till träd.

– Djuren lider i dag på många ställen av ett ensidigt foderutbud och foder i allt för liten mängd. För att ta den säkraste vägen till ett bättre foderutbud måste vi börja med att minska på antalet djur som betar, säger Per Sandberg, Mellanskog, styrgruppsledamot i projektet.

Tallen behöver få en chans att växa upp utan att skadas av älgar och rådjur. Därför krävs en balans mellan jakten och förändringarna i skogsbruket, för att tallarna efter hand ska kunna skapa en bättre skog för djuren att må bra i. Dessutom vinner skogsproduktionen på satsningen rent ekonomiskt.

Projektet i Örebro och Södermanland är tänkt att pågå i tre år med start 2018. Målet är att arbetssättet ska sprida sig till fler skogsägare, älgförvaltningsområden och jaktlag landet över.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb