Sågverken driver upp timmerpriserna

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Bengt Ek.
Virkesprisindikatorn drevs uppåt av sågverken under september.
Efter en avvaktande inledning på hösten i kölvattnet av coronan blir nu utvecklingen allt tydligare på virkesmarknaden. 
”Virkesprisindikatorn stiger i september och vår bedömning är att det är drivet av de mer positiva tongångarna hos sågverken. Som bevis på denna trend höjde flera bolag sina inköpspriser på sågtimmer i september medan priserna på massaved sänktes. Skogsägare som funderarar på att gallra eller avverka kommer även se denna utveckling i anbuden de får in. Att virkesprisindikatorn stiger i september bör främst ses som en indikation på att sågtimmerpriserna kommer fortsätta stärkas medan utvecklingen på massaved är mer osäker”, skriver Virkesbörsen i en kommentar.
Man poängterar att virkesmarknaden är fortsatt tudelad i sin riktning med två helt motsatta situationer för å ena sidan sågtimmer och å andra sidan massaved.
 
OLIKA FÖR GALLRING OCH SLUTAVVERKNING
Tudelningen gör att lönsamheten i gallringar och slutavverkningar påverkas olika framöver.
”Utbudet av massaved är stort och efterfrågan har försvagats av nedgången för skriv- och tryckpapper. Flera pappersmaskiner har lagts ner och ännu är inte året slut…”
Virkesprisindikatorn steg till 100,85 i september från100,75 i augusti.
Virkesbörsen nämner också att Sveriges BNP visserligen uppvisade ett historiskt ras under andra kvartalet i år  (–8,2 procent jämfört med 2019)  men att den ändå gick bättre än många andra större och mer betydelsefulla världsekonomier.
Den svenska kronan försvagades mot samtliga jämförda handelsvalutor i september vilket gynnar de exportorienterade företagen.
 
Fakta: Indikatorn beräknas genom att summera samtliga underliggande index procentuella förändring jämfört med föregående månad och addera värdet av virkesprisindikatorn den föregående månaden. Uppgifter som tas med är: oljepriset, exportprisindex för papper och massa respektive trävaror i Sverige, nybyggnation av villor i USA, inköpschefsindex i USA och Sverige, barometerindikator för bygg, sågverk samt massa- och pappersindustri från Konjunkturinstitutet samt sentimentindex från EU.

 

Annons
Annons

 

Publicerad:
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons
 • Mellanskog vill vinstdela 36 miljoner

  Mellanskogs styrelse föreslår en vinstutdelning till medlemmarna på närmare 36 miljoner kronor.
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons