Sågverken driver upp timmerpriserna

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Bengt Ek.
Virkesprisindikatorn drevs uppåt av sågverken under september.
Efter en avvaktande inledning på hösten i kölvattnet av coronan blir nu utvecklingen allt tydligare på virkesmarknaden. 
”Virkesprisindikatorn stiger i september och vår bedömning är att det är drivet av de mer positiva tongångarna hos sågverken. Som bevis på denna trend höjde flera bolag sina inköpspriser på sågtimmer i september medan priserna på massaved sänktes. Skogsägare som funderarar på att gallra eller avverka kommer även se denna utveckling i anbuden de får in. Att virkesprisindikatorn stiger i september bör främst ses som en indikation på att sågtimmerpriserna kommer fortsätta stärkas medan utvecklingen på massaved är mer osäker”, skriver Virkesbörsen i en kommentar.
Man poängterar att virkesmarknaden är fortsatt tudelad i sin riktning med två helt motsatta situationer för å ena sidan sågtimmer och å andra sidan massaved.
 
OLIKA FÖR GALLRING OCH SLUTAVVERKNING
Tudelningen gör att lönsamheten i gallringar och slutavverkningar påverkas olika framöver.
”Utbudet av massaved är stort och efterfrågan har försvagats av nedgången för skriv- och tryckpapper. Flera pappersmaskiner har lagts ner och ännu är inte året slut…”
Virkesprisindikatorn steg till 100,85 i september från100,75 i augusti.
Virkesbörsen nämner också att Sveriges BNP visserligen uppvisade ett historiskt ras under andra kvartalet i år  (–8,2 procent jämfört med 2019)  men att den ändå gick bättre än många andra större och mer betydelsefulla världsekonomier.
Den svenska kronan försvagades mot samtliga jämförda handelsvalutor i september vilket gynnar de exportorienterade företagen.
 
Fakta: Indikatorn beräknas genom att summera samtliga underliggande index procentuella förändring jämfört med föregående månad och addera värdet av virkesprisindikatorn den föregående månaden. Uppgifter som tas med är: oljepriset, exportprisindex för papper och massa respektive trävaror i Sverige, nybyggnation av villor i USA, inköpschefsindex i USA och Sverige, barometerindikator för bygg, sågverk samt massa- och pappersindustri från Konjunkturinstitutet samt sentimentindex från EU.

 

Annons
Annons

 

Publicerad:
 • Skogspodden synar specialsortiment

  I avsnitt 85 intervjuar Per Jonasson, Skogspodden, Tomas Birgersson som är utsynare på Rundvirke. Han berättar om specialsortiment som kan vara lönsamma.
 • Annons
 • Värre barkborreangrepp än väntat

  Kategorier: skogsskador, granbarkborre
  Skadorna av granbarkborre blev skyhöga även i år. Den förväntade minskningen uteblev, visar SLU:s inventering.
 • Nu kommer nya SKOGEN!

  I början av nästa vecka ska SKOGEN 11/2021 trilla ner i brevlådorna hos prenumeranterna – men redan nu kan du läsa den i digital form. Temat den här månaden är Hyggesfritt.
 • Annons
 • Nu finns kartor över landets diken

  Forskare har tagit fram nya digitala kartor över merparten av Sveriges diken. Kartorna är tillgängliga för alla.
 • Fler tror på stigande virkespriser

  Kategorier: Skogsbarometern 2021
  Fler skogsägare tror på stigande priser för såväl timmer som massaved, enligt Skogsbarometern. Men äganderätten utgör ett orosmoln.
 • Annons