Så olika bevakas skogsbruk

25 mars 2021 Näringslivets medieinstitut har tittat på hur Smålandsposten respektive SVT bevakar skogsbruk i förhållande till klimat och miljö. Skillnaderna visade sig vara stora.

Så olika bevakas skogsbruk

I rapporten från NMI (Näringslivets medieinstitut) visar sig de två nyhetsmedierna ha olika angreppsvinklar

”Det övergripande narrativet i SVT:s rapportering om skogsbruk är att det är negativt ur många  aspekter. Man använder sig dessutom främst av forskare och experter som själva idkar opinionsbildning mot skogsbruk och skogsindustri”, skriver NMI. 

I Småland har skog och träindustri stor betydelse och Smålandsposten har ett annorlunda perspektiv. Det anses exempelvis som självklart att bruka skogen och att lära sig mer om hur det görs bäst med hänsyn till både skog och klimat. Det lokala, praktiska perspektivet syns mer och grundtonen är positiv.

Ett annat återkommande perspektiv i deras artiklar är att skogens klimatnytta maximeras när den brukas.  Men i SVT:s 77 undersökta publiceringar nämns det aldrig. Däremot har tre av publiceringarna som huvudtema att skogsindustrin överdriver sin klimatnytta.

”SVEPANDE REFERENSER”

SVT använder sig också av svepande referenser i inslag som inte primärt handlar om skog. Man pratar exempelvis om avskogning som ett hot utan att redogöra för vilken typ av avskogning det handlar om eller var i världen det sker, enligr rapporten.

Charlotta Friberg, som är chef för SVT:s riksnyheter, vill bara ge en kort skriftlig kommentar till NMI. ”SVT bevakar skogsbruket brett. Såväl klimatnytta som bevarande av nyckelbiotoper finns med och är styrande vid nyhetsvärdering och allmänintresse”, skriver hon.

Smålandspostens näringslivsreporter Johan Persson har dock låtit sig intervjuas. Han påpekar visserligen att tidningen i rapporten framstår som lite mer okritisk än i verkligheten. Exempelvis har både WWF och Naturskyddsföreningen kommit till tals med kritik mot Skogsutredningen och Smålands skogsstrategi, säger han.

Men att det finns skillnader, som exempelvis att Smålandsposten i högre grad talar med dem som brukar skogen lokalt, håller han med om.

– Den bilden stämmer säkert. Det kan bli lite slagsida. Ibland är det experter som alltid blir den kritiska rösten och man kan fråga sig hur viktiga och betydelsefulla de är, säger han till NMI.

Läs mer här

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogenJobb